Tvořte s dětmi, kreslete, malujte, fotografujte a můžete vyhrát řadu skvělých cen. Více zde...

Duben 2010

Komunikace – jak naslouchat dítěti

14. dubna 2010 v 22:13 Výchova a péče o dítě
Abychom byli schopni udržovat se svým dítětem uspokojivý vzájemný vztah, musíme s ním účinně komunikovat.
Tato a další kapitola se budou zabývat naší schopností naslouchat svým dětem. Abychom svým dětem usnadnili komunikaci s námi, musí je náš způsob komunikace přesvědčit, že nám na nich záleží natolik, že jim budeme naslouchat. Bohužel, typickým rysem života mnoha rodin je právě špatná komunikace.
"Mluvíte se svým dítětem?"
"Jasně že mluvím na své dítě!"
A kolik toho "mluvení na dítě" asi spočívá v kárání, napomínání, kritizování, chlácholení, vyhrožování, kázání, vyptávání, radách, posuzování, vyslýchání a zesměšňování! Tyto taktiky, byť sebelépe míněné, komunikaci spíše zhoršují, než zlepšují. Působí napětí ve vzájemných vztazích. Jen si představte, že byste stále kázali svým přátelům nebo je kritizovali. Výsledek by byl ten, že by se rozzlobili nebo hledali záminky k odchodu. Kdyby většina rodičů jednala se svými dětmi tak, jak jednají se svými přáteli, jejich vztahy s dětmi by se zlepšily. A naopak, kdyby jednali se svými přáteli tak, jak zacházejí se svými dětmi, asi by jejich přátelství dlouho nevydržela. Jak by s vámi podle vašeho názoru měli jednat lidé, když se vám přihodí něco nepříjemného? Někdy chcete být raději o samotě, jindy potřebujete, aby vás někdo vyslechl a snažil se pochopit vaše pocity. Je pravděpodobné, že vaše dítě potřebuje podobně chápavý přístup.
Jaké role hrajeme, když děti vyjadřují své pocity
Mnozí z nás mají z dřívějška zafixováno, že pocity strachu, zklamání a hněvu jsou špatné a neměly by být dávány najevo. V důsledku toho často nevíme, jak na tyto pocity reagovat, když je vyjadřují naše děti. Jsme v rozpacích a reagujeme tím, že "hrajeme určité role":

Vrchní velitel. Rodič, který hraje tuto roli, chce mít všechno řádně pod kontrolou a žádá od dítěte, aby se okamžitě zbavilo svých záporných pocitů a "vzchopilo se". Nástroje, které "vrchní velitel" používá, aby ovládal situaci, jsou nařízení, příkazy a hrozby.
Moralista. Moralista je rodič, který stále "honí bycha". Takový rodič stále káže: "Měl bys udělat tohle!" a "Neměla jsi dělat tamto!" Moralista má mimořádný zájem na tom, aby jeho dítě mělo "ty správné" pocity.
Děd Vševěd. Rodiče, kteří hrají tuto roli, se snaží ukázat dítěti, že dospělí jsou na světě podstatně déle, a znají tudíž na všechno odpověď. Takoví rodiče kážou, radí, apelují na rozum dítěte a snaží se ukázat, jak nadřazení jsou oni sami.
Soudce. Tento typ rodiče už vynesl nad dítětem rozsudek bez soudu. "Soudcové" se snaží dokázat, že oni mají vždycky pravdu a že chyba je vždy na straně dítěte. Kritik. Rodiče, kteří hrají tuto úlohu, se stejně jako "soudce", "moralista" a "děd Vševěd" snaží mít vždycky pravdu. Nadto "kritik" se při ovládání dítěte spoléhá na zesměšnění, nadávky, sarkastické poznámky nebo vtipy.
Psycholog. Rodič "psycholog" se snaží analyzovat problém. Tito rodiče chtějí - s těmi nejlepšími úmysly - vyslechnout všechny detaily, aby tak měli lepší možnost dítě uvést na správnou cestu. "Psycholog" zkoumá, rozebírá a vyptává se.
Utěšitel. Rodiče hrající tuto roli se nechtějí nechat vtáhnout do problémů a berou pocity dítěte na lehkou váhu. Jejich odpovědí na starosti a úzkosti dítěte je zběžné ujištění, poklepání na rameno a předstírání, že je všechno v pořádku, i když pro dítě všechno v pořádku není.
Přestože jsme při kritice těchto rodičovských rolí použili dosti silné výrazy, rádi bychom zdůraznili, že rodiče, kteří je hrají, to nedělají ve špatném úmyslu, ale naopak s těmi nejlepšími záměry.

Jak účinně naslouchat

Ten druh vzájemné komunikace, k němuž se zde snažíme směřovat, je založen na vzájemném respektu. Vzájemný respekt znamená, že děti a rodiče nechají jeden druhého otevřeně vyjádřit svá přesvědčení a pocity bez obavy z odmítnutí. To znamená přijímat to, co ten druhý říká. Nemusíte se svými dětmi souhlasit, ale můžete dát najevo, že berete na vědomí jejich pocity. Dejte jim to znát svým tónem a slovy, která použijete.
K tomu, abychom účinně naslouchali, je zapotřebí soustředění. To zahrnuje vytvoření kontaktu pohledem a výrazem, který říká: "Naslouchám ti." Dobré naslouchání od nás někdy vyžaduje mlčení, jindy je zapotřebí odpovídat.

Zdroj: Don Dinkmeyer, Gary D. McKay, Efektivní rodičovství krok za krokem, 2008

Autoři vysvětlují principy efektivní výchovy a popisují jejich aplikaci do praktického rodinného života. Každá kapitola je zároveň "lekcí" na jeden týden, obsahující otázky k probrané látce, modelovou problémovou situaci, na které je předvedena aplikace získaných poznatků, návrh činnosti na týden včetně tabulky, která přehledně předkládá rozdíly mezi některými správnými a nesprávnými postupy.
Metoda efektivní výchovy původně vznikla v USA jako Program STEP a postupně se rozšířila i do Evropy. V České republice tvoří základ úspěšných kurzů pro rodiče. Principy shrnuté v této příručce mohou pomoci nejen rodičům při výchově, ale osvědčily se i při práci se skupinami dětí ve školách a na dětských táborech.

Jak lépe využít čas strávený s dětmi - Před spaním

14. dubna 2010 v 22:04 Hry s dětmi

Kalendář

Rozvíjené hodnoty
 • pozitivní přístup
Procvičované dovednosti
 • kritické myšlení
Pomůcky
 • kalendář
 • pastelky
Postup
Vezměte si do ruky kalendář a pastelky a uložte dítě do postele.
Dítě vypráví, co toho dne zažilo, a nejdůležitější události zapisujte do kalendáře.
Dítě pak povídá, co asi bude dělat zítra.
Zeptejte se ho, nač se těší, a poznamenejte to do kalendáře.
Další den společně zkontrolujte kalendář, jestli se předpověď splnila.
Další možnosti
 • Dítě si může s vaší pomocí začít psát deník.

A jak to bylo dál?

Dovede vaše dítě uhádnout, co se v příběhu stane dál? Čtěte mu nějaký příběh a uvidíte, jestli to uhodne.
Rozvíjené hodnoty
 • zvědavost
Procvičované dovednosti
 • fantazie a tvořivost
Pomůcky
 • nová knížka pohádek či povídek (kterou dítě ještě nečetlo)
Postup
Dítě si do postele vezme novou knížku.
Přečtěte první stránku a zeptejte se, co se stane dál.
S každou další přečtenou stránkou opakujte totéž.
Další možnosti
 • Ať dítě vymyslí vlastní příběh. Pomáhejte mu tím, že se ho budete ptát, jak to bylo dál.
Zdroj:
Warner Penny, Jak lépe využít čas strávený s dětmi, Portál 2004
Kniha obsahuje náměty na hry a zábavné činnosti, které pomohou čtenářům využít chvíle strávené s dětmi co nejlépe. Tak se i doba v autě, v koupelně nebo v kuchyni, na procházce nebo při nemoci stává časem zábavy a rozvíjení schopností a dovedností dětí. Současně tyto hry pomohou rodičům vytvářet srdečné vztahy s dětmi a dětem pomohou poznávat hodnoty, které pro ně budou důležité po celý život. Každý popis hry zahrnuje doporučený věk, seznam potřebných pomůcek a materiálu, přínos hry - hodnoty, které přináší, schopnosti a dovednosti, které hra rozvíjí a možné náměty pro další zábavu.

Jak lépe využít čas strávený s dětmi - V autě

14. dubna 2010 v 21:59 Hry s dětmi

Hledání písmene

Jestli už zná vaše dítě písmena, bude se mu tahle hra moc líbit. Mějte oči na stopkách.
Rozvíjené hodnoty
 • cílevědomost
Procvičované dovednosti
 • jazyk a slovní zásoba
Pomůcky
 • žádné
Postup
Nejdříve si dítě vybere nějaké písmeno a vy si pak vyberete jiné.
Na povel "Start!" začne dítě kolem sebe hledat věci, které začínají na písmeno, které si předtím vybralo. Například když bude mít písmeno p, bude hledat patník, plakát, panelák, pizzerii, parkovací hodiny atd.
Dítě si může nalezené předměty zapisovat na kus papíru nebo mu je můžete počítat. Když vyprší čas, jste na řadě vy.
Uvidíte, kolik předmětů dokážete ve stanoveném čase najít.
Další možnosti
 • Zvolte stejné písmeno jako vaše dítě a hledejte předmět, jehož název tím písmenem začíná. Kdo najde první, získává bod.

Kudy kam?

Bude umět vaše dítě najít na mapě nejkratší cestu z místa odjezdu do cíle?
Rozvíjené hodnoty
 • uvědomování si okolního prostředí
Procvičované dovednosti
 • čtení mapy
Pomůcky
 • mapa okolí
Postup
Označte na automapě výchozí bod a cíl.
Dejte dítěti mapu a tužku.
Dítě tužkou vyznačí nejkratší cestu k cíli.
Jeďte podle jím určené trasy a dítě sleduje cestu na mapě i ve skutečnosti.
Další možnosti
 • Dejte dítěti za úkol najít místo krátké trasy zajímavou cestu.

Pátrání po zajímavých místech

Najde vaše dítě po cestě zajímavá nebo historicky významná místa?
Rozvíjené hodnoty
 • uvědomování si okolního prostředí
Procvičované dovednosti
 • vnímání
Pomůcky
 • turistická mapa oblasti, kterou budete cestovat
 • tužka a papír
Postup
Opatřete si turistickou mapu, která obsahuje informace o pozoruhodných místech v okolí vaší naplánované cesty.
Na zvláštní list papíru napište seznam těchto míst.
Označte na mapě začátek a konec vaší cesty.
Popisujte dítěti jednotlivá zajímavá místa na vaší cestě, tak aby uhádlo, o která jde, a našlo je na mapě.
Nechte dítěti vybrat, která z těchto nalezených zajímavých míst navštívíte.
Další možnosti
 • Označte směr a vzdálenost nějakého místa a ať dítě zkusí najít toto místo na mapě.
Zdroj:
Warner Penny, Jak lépe využít čas strávený s dětmi, Portál 2004
Kniha obsahuje náměty na hry a zábavné činnosti, které pomohou čtenářům využít chvíle strávené s dětmi co nejlépe. Tak se i doba v autě, v koupelně nebo v kuchyni, na procházce nebo při nemoci stává časem zábavy a rozvíjení schopností a dovedností dětí. Současně tyto hry pomohou rodičům vytvářet srdečné vztahy s dětmi a dětem pomohou poznávat hodnoty, které pro ně budou důležité po celý život. Každý popis hry zahrnuje doporučený věk, seznam potřebných pomůcek a materiálu, přínos hry - hodnoty, které přináší, schopnosti a dovednosti, které hra rozvíjí a možné náměty pro další zábavu.

Jak lépe využít čas strávený s dětmi - Po probuzení

14. dubna 2010 v 21:51 Hry s dětmi

Nakreslete sen

Zdál se už někdy vašemu dítěti sen, který byl tak živý, že vypadal jako skutečnost? Tak proč ho nenakreslit?
Rozvíjené hodnoty
 • sebeúcta, sebepřijetí
Procvičované dovednosti
 • fantazie a tvořivost, jemná motorika
Pomůcky
 • papír a fixy
 • podložka na psaní
Postup
Zeptejte se dítěte po probuzení, jestli si vzpomene na některý ze svých snů.¨
Dejte mu papír a pastelky.
Řekněte mu, ať nakreslí obrázek ze svého snu.
Popovídejte si o obrázku a zkuste, zda přijdete na to, co obrázek znamená.
Další možnosti
 • Nakreslete obrázek ze svého snu a zkuste, zda dítě uhádne, co sen znamená. Nekreslete ale nic strašidelného.

Zdroj:
Warner Penny, Jak lépe využít čas strávený s dětmi, Portál 2004
Kniha obsahuje náměty na hry a zábavné činnosti, které pomohou čtenářům využít chvíle strávené s dětmi co nejlépe. Tak se i doba v autě, v koupelně nebo v kuchyni, na procházce nebo při nemoci stává časem zábavy a rozvíjení schopností a dovedností dětí. Současně tyto hry pomohou rodičům vytvářet srdečné vztahy s dětmi a dětem pomohou poznávat hodnoty, které pro ně budou důležité po celý život. Každý popis hry zahrnuje doporučený věk, seznam potřebných pomůcek a materiálu, přínos hry - hodnoty, které přináší, schopnosti a dovednosti, které hra rozvíjí a možné náměty pro další zábavu.

Hra pro rozvoj poznávacích schopností, slovní zásoby, sebeuvědomění dítěte - Jak se změnil tvůj pokoj?

14. dubna 2010 v 21:29 Hry s dětmi
Změňte různé věci v dětském pokoji a vyzkoušejte, zda to dítě pozná.
Procvičované dovednosti
* poznávací schopnosti
* jazyk a slovní zásoba
* sebeuvědomění/sebehodnocení
* sociální interakce
* vizuální rozlišování
Pomůcky
* dětský pokoj
Postup
Dítě si nejdříve svůj pokoj pečlivě prohlédne.
Dítě jde do jiného pokoje a vy zatím v dětském pokoji několik věcí změňte, např. polštář dáte na jinou stranu postele, hodiny pověsíte opačně, vyměníte obrázky na zdi.
Dítě se vrátí do dětského pokoje a zkouší poznat, kolik věcí se změnilo.
Až všechno uhodne, vyměňte si role - dítě změní různé věci ve svém pokoji a vy hádáte.
Další možnosti
Hru můžete vyzkoušet i v dalších pokojích.
Upozornění
Řekněte dítěti, ať přesouvá pouze věci, na které bezpečně dosáhne.

Zdroj:
Warner Penny, 6 x 25 her rozvíjejících schopnosti a dovednosti dítěte, Portál 2005
Nápady na hry a zábavné činnosti, které podporují rozvoj schopností a dovedností dětí ve věku od 3 do 6 let. Rodiče se mohou inspirovat, jak se svými dětmi trávit příjemně a užitečně čas. Po stručném úvodu, ve kterém autorka popisuje schopnosti a dovednosti, které je možno pomocí her a cvičení rozvíjet, následují náměty pro hry. Kniha je rozdělena do kapitol podle věku dětí, kterým jsou hry určeny.

Hra pro rozvoj poznávacích schopností, fantazie, slovní zásoby a motorických dovedností dítěte - Veselá písmenka

14. dubna 2010 v 21:26 Hry s dětmi
Písmena abecedy se dají s trochou fantazie proměnit v nejrůznější postavy, zvířata, věci atd.
Procvičované dovednosti
* poznávací schopnosti
* tvořivost a fantazie
* jemná motorika
* jazyk a slovní zásoba
* příprava na psaní a čtení
* sociální interakce
Pomůcky
* papíry (popř. čtvrtky)
* fixy nebo silné pastelky
Postup
Na stůl si připravte papíry, pastelky (popř. fixy).
Sedněte si s dítětem ke stolu. Vezměte jeden papír a doprostřed napište dostatečně velké tiskací písmeno abecedy.
Dítě zkusí písmeno pomocí pastelek nebo fixů "proměnit" v postavu, zvíře nebo věc.
Stejně postupujte s dalšími písmeny abecedy.
Další možnosti
Místo písmen můžete dokreslovat čísla a různé geometrické tvary.
Upozornění
Písmena pište dostatečně velká, aby se dítěti snadno dokreslovala.

Zdroj:
Warner Penny, 6 x 25 her rozvíjejících schopnosti a dovednosti dítěte, Portál 2005
Nápady na hry a zábavné činnosti, které podporují rozvoj schopností a dovedností dětí ve věku od 3 do 6 let. Rodiče se mohou inspirovat, jak se svými dětmi trávit příjemně a užitečně čas. Po stručném úvodu, ve kterém autorka popisuje schopnosti a dovednosti, které je možno pomocí her a cvičení rozvíjet, následují náměty pro hry. Kniha je rozdělena do kapitol podle věku dětí, kterým jsou hry určeny.


Hra pro rozvoj poznávacích schopností a motorických dovedností dítěte - Části zvířat

14. dubna 2010 v 21:22 Hry s dětmi
Skládejte s dítětem obrázky zvířat rozstřižené napůl. Můžete vytvářet i úplně nová legrační zvířata.
Procvičované dovednosti
* třídění a uspořádávání
* poznávací schopnosti
* jemná motorika
Pomůcky
* obrázky zvířat z časopisů, pohlednic, starých kalendářů (popř. vlastní dětské kresby)
* nůžky
* lepidlo
* čtvrtky
Postup
Shromážděte co nejvíce obrázků různých zvířat.
Rozstříhejte obrázky napůl (zvlášť část s hlavou a zvláš část s ocasem).
Rozložte rozstříhané obrázky na stůl nebo na zem před dítě.
Vždy najděte jednu část zvířete a dítě hledá druhou.
Dítě nalepí obě půlky k sobě na čtvrtku.
Postupně nalepte všechny obrázky.

Další možnosti
Nechte dítě, a pomíchá hlavy a těla zvířat - vzniknou tak legrační pohádková zvířata (např. "kočkoprase", "žirafoslon" atd.). Rozstříhané obrázky nemusíte nalepovat, ale pouze skládat k sobě, aby se daly použít opakovaně.
Upozornění
Nůžky po skončení hry ukliďte z dosahu dětí. U lepidla dávejte pozor, ať ho dítě neochutnává.

Zdroj:
Warner Penny, 6 x 25 her rozvíjejících schopnosti a dovednosti dítěte, Portál 2005
Nápady na hry a zábavné činnosti, které podporují rozvoj schopností a dovedností dětí ve věku od 3 do 6 let. Rodiče se mohou inspirovat, jak se svými dětmi trávit příjemně a užitečně čas. Po stručném úvodu, ve kterém autorka popisuje schopnosti a dovednosti, které je možno pomocí her a cvičení rozvíjet, následují náměty pro hry. Kniha je rozdělena do kapitol podle věku dětí, kterým jsou hry určeny.


Jarní poezie - Sněženka (F. Hrubín)

14. dubna 2010 v 21:13 Písničky a říkanky pro děti
Táta včera na venku,
našel první sněženku,
vedle petrklíč,
zima, už je pryč!

Tipy pro benjamínky, jak mohou využít své sourozenecké konstelace ke svému prospěchu

14. dubna 2010 v 21:10 Vztahy
Při výzkumu sourozeneckých konstelací často narazím na myšlenku, že vyrůstá-li člověk jako nejmladší dítě, může ho to změnit v uzlíček nejisté rozpolcenosti. Poslední narození jsou na houpačce emocí a zkušeností, které si těžko vysvětlují a těžko chápou. Benjamínci mohou být chvíli okouzlující a roztomilí a hned nato vzdorovití a nepříjemní. Mohou se změnit z dynama nabitého energií v bezmocné ubožáky. V pondělí mohou cítit, že jim patří svět, a v úterý mohou být úplně na dně.
Nejsem si jistý, co jsou pravé důvody tohoto sklonu k rozpolcenosti, který si my benjamínci neseme životem, ale nabízím několik možných vysvětlení. S nejmladšími dětmi se zachází rozporuplně - chvíli se s nimi doma mazlí a rozmazlujíc je, a hned nato je podceňují a smějí se jim. V sebeobraně si my benjamínci postupně vypěstujeme jistou aroganci, která nám pomáhá zakrýt všechny pochybnosti o nás samých a vnitřní zmatek. Říkáme si: "Odepsali mě, už když jsem byl malý. Nenechali mě, abych ukázal, co umím. Pořád jsem byl poslední. Nebrali mě vážně. Já jim ukážu!"
Pod tímto nezávislým povrchem se skrývá vnitřní rebel, kterému všechno projde. My benjamínci jsme impulsívní a ztřeštění. Jdeme za něčím a uděláme to, teprve později přemýšlíme o důsledcích svého jednání. Máme předsevzetí, že si nás budou lidé všímat, že po sobě zanecháme stopu. Chceme ukázat našim starším sourozencům, našim rodičům a světu, že s námi musí počítat.
Jsem si jistý, že právě toto ze mě udělalo takového ďáblíka, když jsem vyrůstal. Nemohl jsem soutěžit se stoprocentní sestrou a devadesátiprocentním bratrem, ale mohl jsem získat jejich pozornost tím, že je doženu k šílenství. Nejraději jsem trápil Sally, prvorozenou perfekcionistku, která si poskládala všechny své kačenky do řady a pochodovala s nimi životem v bezchybném zákrytu. Když mě plácla, nebolelo to od ní tak jako od Jacka!
Své nejlepší číslo jsem předvedl v době, kdy se Sally vdávala. Bylo jí něco přes dvacet a já jsem byl v pubertě. Sally nevěděla, čím by mě na své svatbě zaměstnala. Jako pořadateli mi nemohla důvěřovat - kdoví, co bych provedl zrovna uprostřed obřadu? Tak mi dala na starost knihu hostů.
Večer před svatbou jsme se všichni zúčastnili tradiční společné večeře v luxusním hotelu ve městě. Dokonce i já jsem tam přišel slušně oblečen v obleku a s vázankou. Podle zvyku podělila Sally všechny, kdo se podíleli na její svatbě, malými dárky. Když jsem rozbalil ten svůj, objevil jsem zářivé kostkované bermudy. V hlavě mi zajiskřilo a démon Leman nemohl odolat. Nenápadně jsem vyklouzl z místnosti a na záchodě jsem se rychle převlékl. O chvíli později jsem se objevil v elegantní hotelové restauraci v saku, vázance - a bermudách!
Sally zrudla zlostí, protože její dokonalý večer se rázem rozplynul v chechotu hostů a zděšených pohledech vrchního. Ale já jsem byl na vrcholu blaha. Opět jsem byl středem pozornosti. Zaplatil jsem za to až později, když si mě doma podali rodiče, ale stálo to za to. Opět jsem se pomstil za všechny benjamínky, kteří si přísahali: "Však já jim ukážu!"

Tipy pro poslední narozené, jak mohou využít své sourozenecké konstelace ke svému prospěchu
Pokud jste benjamínek, možná vám některé z následujících rad pomohou vyrovnat se s vašimi současnými životními situacemi v zaměstnání i doma, partnerskými a rodičovskými , i mezi přáteli.
 • Přijměte za sebe odpovědnost. Můžete začít třeba tím, že se přestanete předvádět. Už nejste malé dítě, tak proč se tak chováte? Jak vám to říkaly ty holky na střední škole: "Snad jednou dospěješ!"
 • Benjamínci většinou nemají smysl pro pořádek. Naučte se po sobě uklízet. Vaše manželka vám bude žehnat a vaše matka možná řekne: "Už jsem nedoufala, že se toho někdy dožiju."
 • Zamyslete se nad svým současným zaměstnáním. Pracujete s lidmi? Nejspíš jste člověk, který má rád lidi a v práci s nimi najdete pro sebe patrně nejvíc příležitostí a uspokojení. Možná byste měli změnit zaměstnání, i kdyby to mělo znamenat dočasnou ztrátu peněz. Obchod je pro vás velmi vhodný, ale to je i jakékoli jiné zaměstnání, k němuž patří kontakt s lidmi. Také byste mohli zvážit vedoucí funkci, pokud umíte věci zorganizovat a naplánovat.
 • I když jsou poslední narození obvykle společenští, paradoxně často zápasí s vlastním egocentrismem. Nabídněte druhým pomoc a pak to udělejte klidně a tiše bez velké reklamy. Pomoc druhým - rozdělit se s nimi o peníze, čas a energii - to je velký lék na egocentrismus.
 • Dejte si pozor, abyste nebyli příliš závislí. Pracujte na tom, abyste dokázali uznat svou chybu. Neobviňujte druhé ze svých problémů, když víte, že jste si je způsobili sami.
 • Ovládejte svůj dar být legrační, okouzlující a přesvědčiví. Užívejte ho správně a budete zdrojem pohody v každé situaci. Dávejte si však pozor, abyste to nedělali jen pro odměnu, pro poklepání na rameno a s tím, že se vždycky budete ptát: "Co z toho budu mít já?"
 • Pokud máte rádi světla ramp, uvědomte si, že druzí lidé je tu a tam mají také rádi. Když mluvíte s druhými, vždycky se soustřeďte na to, abyste se zeptali na jejich plány, jejich pocity a co oni si myslí.
 • Než vstoupíte do manželství, zkuste si najít partnera mezi prvorozenými. Možná zjistíte, že se k vám hodí nejlépe. Jestli už jste ženatí nebo vdané s člověkem jiného pořadí narození, nezapomínejte, že vaše žena není vaše matka a váš manžel není váš otec.
Zdroj: Leman Kevin, Sourozenecké konstelace, Portál 2008
Určeno nejen rodičům, ale všem, kteří chtějí porozumět sami sobě, pomáhá kniha pochopit, jakou roli hrají sourozenecké vztahy.
Známý psycholog vtipně vysvětluje význam postavení dítěte v rodině a jeho vliv např. na výběr partnera, volbu povolání i všechny další vztahy v životě člověka.

Tipy pro prvorozené, jak mohou využít své sourozenecké konstelace k svému prospěchu

14. dubna 2010 v 21:07 Vztahy
Není divu, že prvorození vyrostou v osoby vážné, svědomité a spolehlivé. Rodiče je naučili, jak se vyhýbat životním mělčinám, útesům a úskalím. Přinejmenším je naučili usilovně veslovat. Jak často museli slýchat: "Já vím, že tvoji bratři a sestry se chovají hloupě, ale oni jsou mladší. Od tebe očekáváme víc. Ty musíš být dospělý."
Zdá se, že být dospělý je hlavní zaměstnání prvorozeného po většinu jeho života. Když prvorození nemohou unést všechna ta očekávání, stresy a požadavky, končí v ordinaci psychologa. Lidé, kteří vyhledávají odbornou pomoc, jsou většinou prvorození nebo jedináčci. Dělali, co mohli, aby byli svědomití, úspěšní, spolehliví, dospělí - jedním slovem dokonalí. Výsledkem však často bývá frustrace a pocit viny.
Hovořil jsem s mnoha prvorozenými, kteří měli pocit, že oni musí jít přímo k cíli, i když se všichni okolo potácejí z jedné vedlejší cesty na druhou, a nezdá se, že by to někomu vadilo. Samozřejmě, že to tak není, ale když vyrůstáte s břemenem odpovědnosti, morálky a vysokých hodnot, může vám ten náklad pěkně ztěžknout.
Prvorození jsou ti, co "první přijdou" a jsou "první obslouženi" dychtivými rodiči, kteří chtějí vychovávat své děti lépe než všichni před nimi. Ale v dlouhodobé perspektivě jsou rovněž prvními, kteří jsou vhozeni do tlakového hrnce života, v němž se buď něco dobrého uvaří, nebo taky ne.
Co mohou prvorození dělat, aby se vyrovnali s touto "kletbou", kterou jim osud vložil na bedra? Ve skutečnosti mohou dělat velmi mnoho.
Tipy pro prvorozené, jak mohou využít své sourozenecké konstelace k svému prospěchu
Jako prvorození jste pravděpodobně svědomití, spolehliví perfekcionisté. To je velké plus, protože lidé si vás váží, důvěřují vám a cítí, že se na vás mohou spolehnout. Ale zároveň byste si měli uvědomit, že vaše síla se může stát vaší slabostí. Toto jsou některé tipy pro vás:
 • Užívejte život po menších soustech. Prvorození jsou známí tím, že se nechají vtáhnout do příliš mnoha věcí naráz - do mnoha činností, organizací, projektů apod. A pak jim nezbývá čas na sebe.
 • Učte se říkat "ne". Mnozí prvorození chtějí druhým za každou cenu vyjít vstříc. Touží po uznání, a proto téměř vždycky přijmou pozvání, splní přání atd. Nejlepší způsob, jak se naučit říkat "ne", je znát své meze. Nemůžete dělat všechno.
 • Jako od prvorozeného od vás rodiče patrně očekávali víc než od kteréhokoli jiného člena rodiny, a proto i vy od sebe hodně očekáváte. Předpokládáte, že budete první, nejlepší, dokonalí. Perfekcionismus je nejlepší cesta k pomalé sebevraždě. Nedívejte se tak vysoko. Dělejte trochu míň a víc užívejte života.
 • Prvorození jsou známí tím, že kladou příliš mnoho otázek a chtějí znát příliš mnoho podrobností. Za tento rys se neomlouvejte. To je znak vůdce, který hodnotí situaci, aby mohl navrhnout, co se má udělat, a pak pomocí jednotlivých logických kroků postupně vyřešit problém.
 • Jako prvorození pravděpodobně budete obezřetní a opatrní. Nedopusťte, aby vás druzí donutili bezhlavě se do něčeho vrhnout, když si chcete ponechat ještě nějaký čas na rozmyšlenou.
 • Jste-li vážnější typ, snažte se vyvinout si smysl pro humor. Naučte se smát svých chybám. Zkuste připustit, že se vám také sem tam něco nemusí podařit. Chyby jsou výborný způsob, jak se poučit a něco zlepšit.
 • Neomlouvejte se za to, že jste svědomití a přehnaně systematičtí. Jako prvorození potřebujete systém, potřebujete si "dělat"své seznamy. Jinak byste se v tom všem utopili. Radujte se z toho, že máte systém a plán, a pak se podělte o své schopnosti s druhými. Tolik lidí kolem vás potřebuje pomoc!
Zdroj: Leman Kevin, Sourozenecké konstelace, Portál 2008
Určeno nejen rodičům, ale všem, kteří chtějí porozumět sami sobě, pomáhá kniha pochopit, jakou roli hrají sourozenecké vztahy.
Známý psycholog vtipně vysvětluje význam postavení dítěte v rodině a jeho vliv např. na výběr partnera, volbu povolání i všechny další vztahy v životě člověka.


Rozvoj smyslového vnímání - Hmatová knížka

14. dubna 2010 v 17:15 Tvoříme s dětmi
Pomůcky: tužší papír nebo karton, pravítko, tužka, provázek, lepidlo, různé materiály například: samet, juta, alobal, smirek, molitan, dřevo, bublinky, pletivo a další.

Postup: Obdélníky z kartonu si rozdělte na delší straně na polovinu. V těchto místech udělejte dírky na prošití (na každém obdélníku ve stejné výšce) a karton přeložte na půl. Vznikne vám knížka, do níž budete proti sobě na dvojstranu vlepovat materiály, které se od sebe liší strukturou povrchu. Pak můžete začít hádat jaký zrovna nahmatáváte materiál a jak se od sebe jednotlivé materiály liší.

Velikonoční koledy - Hody, hody doprovody, já jsem malý zajíček

1. dubna 2010 v 15:15 Písničky a říkanky pro děti
Hody, hody doprovody,
já jsem malý zajíček,
utíkal jsem podle vody,
nesl košík vajíček.
Potkala mě koroptvička,
chtěla jedno červené,
že mi dá lán jetelíčka
a já říkal: Ne, ne, ne.
Na remízku mezi poli,
mám já strýčka králíčka,
tomu nosím každým rokem,
malovaná vajíčka.

Velikonoční koledy - Hody, hody doprovody

1. dubna 2010 v 15:13 Písničky a říkanky pro děti
Hody, hody, doprovody,
dejte vejce malovaný.
Nedáte-li, malovaný,
dejte aspoň bílý,
slepička vám snese jiný.