Tvořte s dětmi, kreslete, malujte, fotografujte a můžete vyhrát řadu skvělých cen. Více zde...

Spolupráce vychovatelek školní družiny s učiteli a rodiči

25. března 2010 v 16:46 |  Školní družina
Dítě mladšího školního věku je velmi vnímavé, citlivě reaguje na vlivy prostředí a výchovné působení. Na výchově se podílí rodina, škola v rámci vyučování i zařízení pro výchovu mimo vyučování. Tito výchovní činitelé mají své specifické cíle a využívají specifických pedagogických prostředků. Přes určité odlišnosti však mají společný obecný cíl - rozvoj osobnosti dítěte s přihlédnutím k individuálním zvláštnostem každého jedince.
Předpokladem úspěšného plnění stanovených výchovných úkolů jsou pozitivní vztahy mezi prostředími, ve kterých děti žijí. Podmínkou partnerské spolupráce je vzájemné pochopení a respektování, které vyplývá ze znalostí cílů, obsahu a podmínek příslušné oblasti výchovy.
Spolupráce učitelů s vychovatelkami předpokládá, že obě strany jsou dobře informovány o charakteru výchovné práce ve vyučování i ve školní družině. Obě oblasti pedagogického působení jsou stejně náročné a významné, využívají však rozmanitých pedagogických prostředků. Podmínkou úspěšné spolupráce je vzájemný respekt.
V běžné pedagogické praxi se spolupráce učitelů a vychovatelek odehrává na různých úrovních. Oficiální podobu má např. při jednáních pedagogické rady či metodického sdružení. Za velmi významné formy spolupráce je nutno považovat neformální spolupráci učitelů a vychovatelek, např. rozhovory o dětech ve skupině, konzultace spojené s řešením výchovných problémů, vzájemné vyměňování zkušeností. To může být prospěšné oběma stranám, umožňuje to vytvořit úplnější obraz o konkrétním dítěti a odpovědněji volit vhodné pedagogické prostředky. Nejvíce příležitostí poskytuje doba, kdy učitel předává děti vychovatelce. Přes časové omezení je zde možnost, aby učitel podal vychovatelce alespoň základní informace o průběhu vyučování, nárocích na děti, závažných událostech, významných úspěších a neúspěších jednotlivých dětí, o jejich tělesném i duševním stavu, sociálních vztazích.
Vychovatelka informuje učitele o zájmové orientaci dětí, specifických schopnostech, úspěších i neúspěších v oblasti volnočasových aktivit, o závažných výchovných situacích a jejich řešení, o úrovni vědomostí a dovedností dětí v souvislosti s přípravou na vyučování atd.
Další významnou formou vzájemné spolupráce je účast učitelů na akcích školní družiny a vychovatelek ve vyučování, vzájemné hospitace, podíl učitelů při vedení přípravy na vyučování a vychovatelek při výuce podle jejich specializace (hudební, výtvarná, tělovýchovná, literárně-dramatická), společné pedagogické působení při akcích školy (návštěvy kulturních představení, exkurze, výlety), pobyt na škole v přírodě.
Za velmi důležitou je nutno považovat spolupráci vychovatelek ŠD s rodiči a dalšími rodinnými příslušníky. Vychovatelky a rodiče jsou partnery při výchově dětí. Partnerský vztah předpokládá dobrou vzájemnou informovanost, komunikaci, respektování i důvěru, že obě strany mají na mysli nejlepší zájem dítěte.
Je běžné, že v různých prostředích se dítě chová odlišně. Jinak se projevuje doma, jinak ve vyučování nebo při výchovně ovlivňovaných volnočasových aktivitách. Proto jsou vzájemné informace cenné, je nutno brát je v úvahu a průběžně doplňovat a korigovat obraz o dítěti.
Úroveň vztahu mezi vychovatelkami ŠD a rodiči závisí na způsobech jednání a postojích obou zúčastněných stran. Odpovědnost za kvalitu vztahu však spočívá především na vychovatelkách. Jsou pro své povolání odborně připraveny, mají vědomosti a dovednosti z oblasti pedagogiky a psychologie, včetně dovednosti z oblasti komunikace mezi lidmi.
Vychovatelky jako profesionálky v oblasti výchovy mimo vyučování musí umět informovat rodiče o svých výchovných záměrech, přesvědčit je o správnosti svých postojů. Zároveň však jsou ochotné přijmout informace od rodičů, zvažovat je a eventuálně korigovat své výchovné postupy.
Podmínkou úspěchu při jednání s rodiči je pedagogický takt. Informace o dítěti zahrnují pozitivní i negativní poznatky. Nesprávné je zaměření pouze na nedostatky dítěte. Taktické je zaměřit se nejdříve na pozitivní stránky osobnosti dítěte či rodiče nebo alespoň na informace neutrální, bez hodnotícího aspektu. Pokud vychovatelka kritizuje, musí být kritika konkrétní, vztahovat se k činu či rysu osobnosti, nesmí negativně zahrnout celou osobnost. Je nutno též zdůraznit, že vychovatelka mluví za sebe, tvrzení nelze zobecňovat. Kritika musí být podaná taktně, slušně, s jasným cílem zlepšit současný stav. Partnerský vztah předpokládá dialog, právo účastníků sdělit i být slyšen.
Formy spolupráce mezi vychovatelkami a rodiči jsou rozmanité.
Mezi klasické a dlouhodobě ověřené formy patří:
• individuální rozhovory;
• telefonické rozhovory;
• písemné kontakty;
• třídní schůzky.
Individuální rozhovory se mohou uskutečňovat ve stanovených konzultačních hodinách, v rámci třídních schůzek, při předávání a vyzvedávání dětí nebo v čase po osobní dohodě. Zaměřují se na informace o zvláštnostech dítěte. Poučená vychovatelka promluví s rodiči o úspěších i problémech dítěte. Rozhovor neslouží pouze k řešení výchovných problémů. Vychovatelka nepožaduje, aby tyto problémy řešili rodiče doma, pokouší se najít nejvhodnější způsob s podílem obou stran. Vychovatelky mohou upozornit rodiče na specifické schopnosti dětí, nadání v určité oblasti, na zájmové zaměření dítěte, jeho povahové zvláštnosti. Informace o výchovných problémech jsou často nezbytné, není to však to jediné, o čem vychovatelky a rodiče hovoří.
Obdobné požadavky platí i pro předávání informací telefonicky a písemně. I tyto formy v praxi často slouží především ke sdělování stížností, špatných zpráv či záležitostí čistě organizačního charakteru. Sdělení o dítěti rodičům je často chápáno jako forma trestu, což je chybné. Vzájemná informovanost je velmi důležitá, mají to však být informace závažné a podstatné, které umožňují korekci výchovných postupů.
Informace rodičů na třídních schůzkách se často týkají organizačních záležitostí ŠD. Kromě toho je důležité, aby rodiče dostali výstižnou, srozumitelnou a odborně podloženou informaci o výchovné funkci školní družiny. Průzkumy konané v této oblasti prokazují, že informovanost rodičů je malá a že ŠD většina rodičů chápe jako zařízení pro ohlídání dětí. Zasvěcené a vhodně podané informace o možnostech a efektu pedagogického ovlivňování volného času ve ŠD jsou nanejvýš žádoucí. Významná je také dohoda o režimu ŠD, době vyzvedávání dětí a způsobu přípravy na vyučování.
Pro skutečně partnerskou spolupráci vychovatelek a rodičů jsou žádoucí i méně tradiční formy spolupráce. Jejich cílem je navázat neformální, přátelské vztahy, poznat se navzájem při společných činnostech, získat vzájemnou důvěru, rozšířit možnosti spolupráce. K těmto netradičním formám spolupráce patří:
• dny otevřených dveří;
• umožnění přítomnosti rodičů ve ŠD v libovolné době;
• účast rodičů na výchovných činnostech;
• možnost, aby rodiče ovlivňovali program ŠD;
• podíl rodičů na vedení vybraných činností s využitím jejich kvalifikace nebo zájmové orientace;
• společné činnosti rodičů a dětí (tělovýchovné aktivity, výuka cizích jazyků, hra na hudební nástroje, soutěže rodinných týmů…);
• společenská setkání (večírky, plesy školy, výlety, čaje, táboráky, karnevaly, besídky, akademie, zájezdy, sportovní soutěže…).
Větší otevřenost ŠD rodičům může výrazně přispívat k lepšímu vzájemnému pochopení. Zájem rodičů je vždy nutno uvítat a podpořit. Využití odbornosti a zájmů rodičů může obohatit dětské aktivity. Vhodné je využít všech možností ke vzájemnému sblížení rodičů, pedagogů a dětí.
Jednou z možných variant zpětné vazby a získání informací od rodičů je dotazníkové šetření, v tomto případě anketa.
Anketa pro rodiče
O vyplnění dotazníku je možné požádat rodiče např. při pololetních rodičovských schůzkách. Není vhodné, aby dotazník rozdávala vychovatelka, která pracuje v oddělení, kde jsou děti přítomných rodičů. O vyplnění může požádat třídní učitelka, vedoucí vychovatelka nebo zástupce ředitele.
Vážení rodiče,
do naší školní družiny chodí Vaše dítě, při posuzování její činnosti bychom rádi znali i Vaše názory. Prosíme Vás proto o vyplnění následujícího dotazníku.
U jednotlivých vět uvedených v dotazníku vyznačíte Váš souhlas nebo nesouhlas u odpovědi, která nejspíše odpovídá Vašemu názoru. Pokud byste chtěli vedení družiny (školy) informovat o některých problémech (slabých i silných stránkách družiny) podrobněji, můžete své sdělení napsat na zadní stranu tohoto listu. Vyplněný dotazník je anonymní a je určen pouze pro vnitřní potřebu školy. Podepisovat ho není třeba.
Děkujeme Vám za spolupráci.

Literatura
Průcha, J.: Přehled pedagogiky. Praha, Portál 2000.
Rabušicová, M., Pol, M.: Vztahy školy a rodiny dnes. Pedagogika, XLVI, 1996.
Štech, S., Viktorová, I.: Vztahy rodiny a školy - hledání dialogu. In: Kollariková, Z., Pupala, B. (eds.): Předškolní a primární pedagogika. Praha, Portál 2001.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama