Tvořte s dětmi, kreslete, malujte, fotografujte a můžete vyhrát řadu skvělých cen. Více zde...

Únor 2010

Správné držení těla a testy zdravých zad

22. února 2010 v 10:35 Růst a vývoj dětí
Postojové standardy
V minulosti se často používaly postojové standardy pro chlapce a dívky podle Kleina, Thomase a Mayera (1948). Jsou to vzory různých typů držení těla s upřesňujícím popisem, podle nichž můžeme posuzovat a zařazovat držení těla školní mládeže.
Výtečné držení:
1. Hlava vzpřímená, brada zatažená.
2. Hrudník vypjat, sternum je nejvíce prominující část těla.
3. Břicho zatažené, oploštěné.
4. Zakřivení páteře v normálních hranicích.
5. Boky, taile a trojúhelníky thorakobrachiální souměrné, lopatky neodstávají, obrys ramen ve stejné výši.
Dobré držení:
1. Hlava lehce nachýlená dopředu.
2. Hrudník lehce oploštěný.
3. Dolní část břicha zatažena. ale ne plochá.
4. Zakřivení páteře lehce zvětšené nebo oploštěné.
5. Lopatky lehce odstávají nebo souměrnost obrysu ramen lehce porušená.
Chabé držení:
1. Hlava skloněná dopředu nebo zakloněná.
2. Hrudník plochý.
3. Břicho chabé a tvoří nejvíce prominující část těla.
4. Zakřivení páteře zvětšené nebo oploštěné.
5. Lopatky odstávají, nestejná výše ramen, lehká boční úchylka páteře, bok mírně vystupuje, trojúhelníky thorakobrachiální mírně asymetrické.
Špatné držení:
1. Hlava značně skloněná.
2. Hrudník vpadlý.
3. Břicho zcela ochablé a prominuje dopředu.
4. Zakřivení páteře zvětšené nebo oploštěné.
5. Lopatky značně odstávají, ramena zřetelně nestejná, značná boční úchylka páteře, bok zřetelně vystupuje, trojúhelníky thorakobrachiální zřetelně asymetrické.
Test pro výdrž ve správném postoji podle Matthiase
Test je využíván pro posuzování chyb a slabostí v držení těla u dětí školního věku (viz Bös et al., 1991).
Dítě je vyzváno, aby nejméně 30 sekund stálo vzpřímeně s předpaženými pažemi. Při správném držení těla by se postoj neměl výrazněji měnit. Změny ukazující na chybné držení těla se projevují především posunem pánve, zvětšováním lordózy a přemísťováním trupu vzad. Je zřejmé, že jde jen o přibližné posouzení. Nedá se předpokládat dosahování srovnatelných výsledků.
Testy zdravých zad
Tento soubor testů používají vedle tělovýchovných odborníků také lékaři a terapeuti k diagnóze potíží se zády (Corbin, Lindsey, 1994). Jednotlivé testy nás také informují o prohřešcích v celkovém držení těla a svalových disbalancích.
Pomůcky
Stůl, koberec nebo podložka na cvičení, volná stěna.
Popis
Testování se provádí ve dvojicích. Pokud se testů účastní nezkušené osoby, musí je přerušit, jakmile pohyby působí bolest nebo znecitlivění, pálení v zádech, kyčlích či v nohou. Pokud dochází k takovým pocitům, je to podnět k návštěvě lékaře. Ten, kdo provádí s partnerem cvičení, musí projevit maximální míru opatrnosti při vyvíjení síly. Je třeba poslouchat partnera a vyžadovat jeho zpětnou informaci.
Úspěšně provedené cvičení se hodnotí 1 bodem, neprovedení 0 bodů.

Zády ke stěně
Testovaný si stoupne ke stěně tak, aby se dotýkal patami, hýžděmi, zády a hlavou zdi. Snaží se vyrovnat páteř v bederní částí zad tlakem hýždí proti stěně. Partner pak zkouší vsunout dlaň mezi stěnu a bederní část páteře.
Když mezi stěnu a bederní část páteře nelze vložit dlaň, znamená to 1 bod. Je-li vzdálenost větší než šířka dlaně, svědčí to zvětšené lordóze (jsou zkrácené bederní flexory a flexory hýždí).
Pravý úhel dolních končetin
Testovaný leží na zádech s rukama za hlavou. Partner mu jednou rukou přitlačuje koleno ležící nohy k podložce (hýždě se dotýkají podložky) a druhou rukou mu zvedá druhou napjatou nohu, až dosáhne pravého úhlu. Totéž se provádí i na druhou stranu. Když se zvedaná dolní končetina ohýbá v koleni, svědčí to o zkrácených svalech zadní strany stehna. Jestliže se testovaný prohýbá v bedrech nebo neudrží ležící nohu na podložce, svědčí to o zkrácených bederních svalech či zkrácených flexorech hýždí.
Kdo dosáhne pravého úhlu mezi dolními končetinami bez obtíží, získá 1 bod, v jiném případě je bez bodu.
Thomasův test
Leh na zádech na stole či lavičce. Jedna noha zůstane viset natažená dolů za stolem či lavicí (aspoň třetina stehna musí být mimo stůl) a druhou nohu si testovaný přitahuje uchopením pod kolenem k hrudi. Hýždě a stehno natažené nohy musí zůstat na podložce. Opakuje se to i s druhou dolní končetinou.
Úspěch v obou pokusech znamená 1 bod, jinak 0. Zvedá-li se stehno a hýždě od podložky, svědčí to o zkrácení flexorů kyčle (m. iliopsoas) dané nohy.

Elysin test
Zkoušená osoba leží na břiše, ruce pod bradou s jednou nohou volně napjatou na podložce, druhá je ohnutá v koleni. Partner se snaží pozvolným tlakem na bércovou část ohnuté nohy dosáhnout toho, aby se pata dotkla hýždě. Pokud se to nepodaří, svědčí to o zkráceném čtyřhlavém svalu (natahovač kolena).
Opět se při úspěšných pokusech získává 1 bod, při neúspěchu 0.
Oberův test
Testovaný leží na levém boku a levou nohu má ohnutou v koleni do pravého úhlu. Ohne pravou nohu v hýždi a v koleni do pravých úhlů. Partner zvolna tlačí na pravou hýždi a snaží se, aby se pravé koleno dotklo podložky (levý bok a noha se stále dotýkají podložky). Hodnotí se úspěšné provedení oběma končetinami - 1 bod, neúspěch 0.
Záklon do napnutých paží
V lehu na břiše se cvičící zakloní tak, aby se opíral o podložku napjatými pažemi a pánev zůstala přitisknutá k podložce. Když se to podaří a partner posoudí, že prohnutí v bedrech je pravidelné a bez ostrého úhlu v bedrokřížovém spojení, získává cvičenec 1 bod.

Otáčení kolen
V lehu na zádech s pažemi v upažení a s nohama ohnutýma v kolenou i hýždích do pravého úhlu. V této poloze se osoba snaží položit nohy na zem vpravo a vlevo, aniž by se ramena zvedla ze země. Pokud se to podaří, hodnotí se 1 bodem a znamená to dobrou pohyblivost v bederní části páteře.
Test zdravých zad - počet úspěšně provedených cviků
(tabulka viz. kniha)

Zdroj: Cvičení a testy obratnosti, vytrvalosti a síly, Neuman Jan, Portál 2003

Pohybové testy pro děti i dospělé, které každému umožní ověřit si svou zdatnost, tedy vytrvalost, pohyblivost, sílu, rychlost, koordinaci nebo další motorické schopnosti. Testy lze využít jako hry k ověření vlastních dovedností, k porovnávání se s průměrem populace. Přehledné tabulky uvádějí průměrné hodnoty pro různý věk. Testy mohou sloužit jako inspirace pro tělesnou výchovu ve škole nebo poskytnout zábavu ve volném čase. Zároveň se mohou stát podnětem k zamyšlení nad svou kondicí a následně i k pravidelnému cvičení pro zlepšení svého zdraví.V úvodní časti autor popisuje způsob testování a také některé významné testy. Radí jak s nimi pracovat tak, aby nepřispívaly ke stresu méně úspěšných jedinců.
Kniha nabízí i možnosti, jak prověřovat svou kondici v tělocvičně, v bytě, na hřišti i v přírodě.Hry pro všestranný rozvoj dítěte - Prostorová orientace Věk 2 až 3 roky

22. února 2010 v 10:29 Hry s dětmi
Prostorová orientace
Než se začnete věnovat prostorové orientaci, ujistěte se, že dítě dobře ovládá své tělesné schéma, protože se v prostoru orientuje pomocí svého těla. Poté co dítě objevilo své tělo, zjišťuje pozici, kterou zaujímá vzhledem k předmětům, jež ho obklopují, a vytváří si soubor vztahů mezi vlastními pohyby a pohyby okolního prostředí. Dítě rozeznává prostorové pojmy - před, za, vedle, nahoře, dole, nad, pod, blízko, daleko atd. Protože není snadné osvojit si tyto pojmy, je třeba využít všech příležitostí, které se naskytnou, aby si je dítě ověřovalo. Musíme mu pomoci, aby se je naučilo znát, aby si je zapamatovalo.
Jakmile se dítě umí orientovat v prostředí, které ho obklopuje, snadněji chápe grafické a numerické znaky, které se od sebe navzájem odlišují formou, velikostí a orientací. Dítě, které má problémy s prostorovou orientací, má potom i tendenci k obracení písmen, protože si nevšímá jejich orientace. Může zaměňovat hlásky p, b, d, protože nerozlišuje, zda je bříško nahoře, dole, vlevo, nebo vpravo. Stejné je to i v případě většiny číslic. Schopnost orientace v prostoru se tedy uplatňuje při čtení a psaní. Dítě si uvědomuje odlišnost mezer mezi písmeny, slovy a větami. Jakmile se začíná učit číst a psát, snadno chápe, že znaky se čtou a píšou zleva doprava, že řádky jsou uspořádány shora dolů, že písmena mají přesně stanovenou formu a orientaci a přesně určené místo ve slabice, stejně tak jako slabika má své místo ve slově a jednotlivá slova ve větě.
Mezi druhým a šestým rokem se tedy dítě musí naučit prostor vnímat, orientovat se v něm, osvojit si prostorové pojmy a umět s prostorem zacházet.

Věk 2 až 3 roky
Ve dvou až třech letech dítě vystupuje vzhůru, sestupuje dolů, svým tělem prozkoumává horizontálně i vertikálně prostor, prostřednictvím modelování poznává obrysy předmětů a jejich rozměry. Vlastní činností si ověřuje své místo v prostoru i umístění rozličných předmětů. Chápe pojmy jako nahoře a dole a získává představu o pojmech uvnitř a vně.
Cvičení
1. Dítě leze nebo se plazí pod stolem, pod židlí.
2. Dítě chodí kolem židlí rozestavěných po místnosti, aniž by se jich dotklo
3. Dítě se pohybuje okolo různých předmětů v místnosti - může se plazit, lézt po čtyřech, chodit vzpřímeně.
4. Rozmístěte několik hraček po místnosti. Jakmile tlesknete, dítě jednu zvedne a volně se prochází okolo ostatních hraček. Na druhé znamení dítě položí hračku na stejné místo, ze kterého ji sebralo. Pokračujte v této činnosti s ostatními hračkami.
5. Na vaši žádost se dítě posadí na židli, proleze pod stolem atd.
6. Požádejte dítě, aby šlo do předsíně, do koupelny atd.
7. Dítě se schovává za dveře, stoupne si před židli, za pohovku, před stůl.

Zdroj: Hry pro všestranný rozvoj dítěte, Louise Doyon, Portál 2003
Pro děti do 6 let

Náměty na hry a cvičení jsou seřazeny do 15 kapitol podle oblasti, ze které si dítě osvojuje a procvičuje dovednosti (jemná motorika, globální motorika, prostorová a časová orientace, vizuální percepce, vizuální paměť, sluchová percepce, pozornost, logické myšlení a příprava na matematiku, ústní vyjadřování, grafický projev). Každá kapitola pak obsahuje tři skupiny her, a to podle věku dětí, kterým jsou hry určeny (2 až 3 roky, 4 až 5 let, okolo 6 let). Každá skupina je uvedena informací, co v daném věku děti už obvykle zvládají, a doporučením, kterým dovednostem se má dát v rámci určitého věkového období přednost a které se mají procvičovat až později.

Hry pro všestranný rozvoj dítěte - Zrakové rozlišování Věk 2 až 4 roky

22. února 2010 v 10:26 Hry s dětmi
Zrakové rozlišování je schopnost rozpoznat rozdílnosti a podobnosti mezi různými prvky. Následující cvičení umožňují dítěti pozorovat a odhalovat rozdíly a podobnosti mezi předměty co do jejich formy, orientace, velikosti, pohybu a barvy. Až bude muset dítě později rozlišovat písmena a číslice, bude mít zkušenost v oblasti vnímání. Díky tomu rychleji uspěje.
Pomůcky: knoflíky, boty, oblečení, hrací karty, kuchyňské náčiní, sklenice různých velikostí s víčky, knihy, párátka, geometrické tvary, hrnce, noviny, brčka, různé druhy těstovin, krabice od potravin, drobné mince.

Mezi dvěma až čtyřmi lety se dítě zajímá o obrysy a plastičnost předmětů. Může tak provádět cvičení věnovaná třídění a posloupnosti.
Cvičení
1. Dítě řadí k sobě stejné etikety z různých druhů zboží nebo obchodní značky, které jste vystříhali z letáků.
2. Vystříhejte kolečka, čtverce a trojúhelníky a požádejte dítě, aby je roztřídilo podle tvarů.
3. Dítě si porovnáváním bot, kabátů, svetrů v rodině všímá rozdílů ve velikosti svých věcí a věcí dospělých.
Pak je řadí podle velikosti od nejmenších po největší.
4. Položte na stůl talíř, vidličku, nůž, párátko, knoflík. Požádejte dítě, aby vám ukázalo:
a) malý předmět ze dřeva;
b) dlouhý předmět, který má hroty a slouží k jídlu;
c) kulatý předmět, na který se dává jídlo;
d) dlouhý předmět, který řeže;
e) kulatý předmět s dírkami, který si musíme zapnout při oblékání;
f) nejdelší, nejmenší, největší předmět.

5. Dítě řadí kolečka různých velikostí od nejmenšího po největší. Cvičení opakuje se čtverci a trojúhelníky.

6. Dítě dává víčka na sklenice různých velikostí.

Zdroj: Hry pro všestranný rozvoj dítěte, Louise Doyon, Portál 2003
Pro děti do 6 let

Náměty na hry a cvičení jsou seřazeny do 15 kapitol podle oblasti, ze které si dítě osvojuje a procvičuje dovednosti (jemná motorika, globální motorika, prostorová a časová orientace, vizuální percepce, vizuální paměť, sluchová percepce, pozornost, logické myšlení a příprava na matematiku, ústní vyjadřování, grafický projev). Každá kapitola pak obsahuje tři skupiny her, a to podle věku dětí, kterým jsou hry určeny (2 až 3 roky, 4 až 5 let, okolo 6 let). Každá skupina je uvedena informací, co v daném věku děti už obvykle zvládají, a doporučením, kterým dovednostem se má dát v rámci určitého věkového období přednost a které se mají procvičovat až později.


Pranostiky a hry na celý rok - 6. ledna - TŘÍ KRÁLŮ - Na Tři krále mnoho hvězd – urodí se hodně brambor

22. února 2010 v 10:12 Hry s dětmi
Na Tři krále mnoho hvězd - urodí se hodně brambor.
PŘIBLÍŽENÍ PRANOSTIKY
Tři mudrcové, později pojmenovaní Kašpar, Melichar a Baltazar, putovali dlouhou cestou do Betléma za právě narozeným Ježíškem, o němž si ve hvězdách přečetli, že to má být významný král. Přinesli mu vzácné dary. Traduje se, že Kašpar přinesl zlato - znak královské moudrosti, Melichar příjemné kadidlo a tmavý Baltazar myrhu - vonnou pryskyřici. Tito tři králové se stali patrony poutníků, kožešníků a také ochránci před nečasem. Pranostika neurčuje, kolik se urodí brambor podle hvězd, ale naznačuje, že při dobré viditelnosti hvězd je mrazivé počasí, tudíž zcela takový leden, jak má být. Proto se předpovídá velmi dobrá úroda.

HVĚZDNÁ OBLOHA
Hvězdy nejsou rozsety na obloze jako brambory na poli, ale můžeme je vidět jako různé obrazce, které si lidé před mnoha lety pojmenovali jako souhvězdí a zakreslili je do hvězdných map.
Připravte si velké brambory a pomocí hvězdičkového vykrajovátka si z nich vyřežte bramborové tiskátko. Při práci dbejte na bezpečnost, aby nedošlo k poranění. Nachystejte si velký černý papír formátu A1, bílou a žlutou temperovou barvu. Tiskátka jemně potírejte barvou a otiskováním vytvořte na papíru svou mapu hvězd.

KOMETA
Vyrobte si kometu plnou krásných přání do nového roku. Na papír formátu A3 nakreslete tvar komety. Na ni napište přání pro své rodiče, kamarády nebo přání jednoduše nakreslete pastelkami. Kometu pak můžete vystřihnout.

POVÍDÁNÍ
V minulosti lidé pozorovali přírodu mnohem častěji, než je tomu dnes. Za jasné noci můžete pozorovat oblohu a najít Velký a Malý vůz. Naučte se světové strany - sever, jih, východ, západ. Sever můžete najít podle jasné Polárky - najdete ji tak, že vzdálenost mezi zadními "kolečky" Velkého vozu nanesete 5x směrem vzhůru, kde září ve voji Malého vozu. Nejkratší spojnice od Polárky k Zemi ukazuje sever.

DALŠÍ PRANOSTIKY
Třpytí-li se hvězdy tu noc před Třemi králi, rodí se hodně bílí beránci.
Na Tři krále mrzne ve dne i v noci stále.
Na Tři krále - zima stále
.

Zdroj: Ukázka z knihy Pranostiky a hry na celý rok, Maráková Iva, Portál 2006
Pro děti předškolního a mladšího školního věku
Lidové pranostiky patří ke kulturním hodnotám, které v současné době bývají trochu zanedbávány. Kniha s barevnými ilustracemi přibližuje dětem asi sedmdesát těchto moudrých rčení zařazených v průběhu celého roku, stručně je vysvětluje a jejich témata využívá pro hry a tvořivou práci s dětmi. U každého rčení jsou připraveny náměty pro povídání a poznání i několik dalších pranostik ke stejnému datu či období.
Knížku uplatní učitelky v MŠ, vyučující na prvním stupni ZŠ, vychovatelky ve školních družinách, vedoucí různých skupin dětí, rodiče i prarodiče.

Pranostiky a hry na celý rok - 6. března - BEDŘICH - Na svatého Bedřicha slunko teplem zadýchá

22. února 2010 v 10:09 Hry s dětmi
Na svatého Bedřicha slunko teplem zadýchá.
PŘIBLÍŽENÍ PRANOSTIKY
I když mají sluneční paprsky již větší sílu, všechen sníh neroztaje najednou. Zpočátku se může ještě projevit matějská obleva, ale v březnu se někdy vyskytují i nepříjemné sněhové kalamity - s březnovým sněhem musíme počítat.

SNĚHOVÉ KULIČKY
Z papírů formátu A5 si vytvořte mačkáním kuličky jako sněhové vločky. Ty nasypte na jednu hromadu. Vyzkoušejte si, jak je sluníčku při tání sněhu. Postavte se do kruhu okolo papírových kuliček. Společným foukáním ze vzdálenosti asi 20 cm rozptylte kuličky do všech stran. Nepomáhejte si rukama, pouze foukejte. Uvidíte, že sluníčko má spoustu práce, než pod jeho paprsky sníh roztaje.

ZIMNÍ PUZZLE
Vytvořte si vlastní puzzle. Na karton formátu A4 si nakreslete libovolnou výtvarnou technikou (voskovkami, pastelkami) zimní motiv. Ten si pak rozstříhejte na menší části a tím vám vznikne vlastní puzzle. Ti menší vytvoří jen asi pět částí, nedělejte jich příliš mnoho. Puzzle si vyměňte s ostatními a vyzkoušejte si svou šikovnost ve skládání.

POVÍDÁNÍ
Zkoušeli jste si rozhřát sníh? Většinou není úplně čistý. Naberte si venku trochu sněhu do malých skleniček a nechte ho u topení roztát. Můžete ho nabrat z různých míst - na zahradě, u chodníku, vedle silnice. Skleničky si dobře označte, ať můžete posoudit, odkud bude sníh nejčistší.

Zdroj: Ukázka z knihy Pranostiky a hry na celý rok, Maráková Iva, Portál 2006
Pro děti předškolního a mladšího školního věku
Lidové pranostiky patří ke kulturním hodnotám, které v současné době bývají trochu zanedbávány. Kniha s barevnými ilustracemi přibližuje dětem asi sedmdesát těchto moudrých rčení zařazených v průběhu celého roku, stručně je vysvětluje a jejich témata využívá pro hry a tvořivou práci s dětmi. U každého rčení jsou připraveny náměty pro povídání a poznání i několik dalších pranostik ke stejnému datu či období.
Knížku uplatní učitelky v MŠ, vyučující na prvním stupni ZŠ, vychovatelky ve školních družinách, vedoucí různých skupin dětí, rodiče i prarodiče.

Pranostiky a hry na celý rok - 18. července - KAMIL - O svatém Kamilu slunce má největší sílu

22. února 2010 v 10:06 Hry s dětmi
O svatém Kamilu slunce má největší sílu.
PŘIBLÍŽENÍ PRANOSTIKY
Svatý Kamil je patronem ošetřovatelů, nemocných a nemocnic. Pokud v tomto období panuje sušší období, dosahují teploty za jasné oblohy nejvyšších hodnot.

KLOBOUK
Sluníčko krásně hřeje, ale nezapomněli jste si vzít pokrývku hlavy? Namalujte si na větší papír vodovými barvami svůj klobouk. Po zaschnutí barev ho ozdobte mašlemi nebo stužkami.

SCHOVÁVANÁ PŘED SLUNÍČKEM
Občas je velice dobré se před pálivým sluníčkem schovat. Před hrou nashromážděte do velké krabice různé druhy pokrývek hlavy - kšiltovky, klobouky, šátky, čepice... Jeden hráč bude představovat sluníčko plující po obloze. Najde si vhodné místo, kde se jako sluníčko uvelebí. Pak začne den, sluníčko vstane a vtom si ostatní děti nasadí na hlavu pokrývku. Pak si povídejte, proč jste si vybrali právě tuto pokrývku hlavy.

POVÍDÁNÍ
Před slunečními paprsky se musíte chránit. Máte už přichystaný klobouk nebo kšiltovku? Jak si chráníte před zářením místa, která neschováte pod oblečení - obličej, krk… Víte, co také pomáhá chránit vaši pokožku? Je to zelenina a ovoce s vysokým obsahem vitaminů. Proč musíte v létě hodně pít?

DALŠÍ PRANOSTIKY
Slunce o svatém Kamilu má velkou sílu.

Zdroj: Ukázka z knihy Pranostiky a hry na celý rok, Maráková Iva, Portál 2006
Pro děti předškolního a mladšího školního věku
Lidové pranostiky patří ke kulturním hodnotám, které v současné době bývají trochu zanedbávány. Kniha s barevnými ilustracemi přibližuje dětem asi sedmdesát těchto moudrých rčení zařazených v průběhu celého roku, stručně je vysvětluje a jejich témata využívá pro hry a tvořivou práci s dětmi. U každého rčení jsou připraveny náměty pro povídání a poznání i několik dalších pranostik ke stejnému datu či období.
Knížku uplatní učitelky v MŠ, vyučující na prvním stupni ZŠ, vychovatelky ve školních družinách, vedoucí různých skupin dětí, rodiče i prarodiče.

Pranostiky a hry na celý rok - 8. června - MEDARD - Medardova kápě - čtyřicet dní kape

22. února 2010 v 10:04 Hry s dětmi
Medardova kápě - čtyřicet dní kape.
PŘIBLÍŽENÍ PRANOSTIKY
Svatý Medard je považován za přímluvce suchého počasí při senoseči. Pranostika vztahující se ke dni svatého Medarda je nejpopulárnější pranostikou nejen tohoto měsíce, ale i celého roku. Pro vývoj "medardovského období" není důležité, prší-li právě 8. června. Deštivé počasí v první polovině června se západním větrem je signálem, že nastalo proměnlivé počasí, které hned tak nepřestane - oněch 40 dnů.

MRAKY NA NEBI
Při deštivém počasí mění obloha svou podobu podle toho, zda pouze mrholí nebo je třeba bouřka. Vyberte si barevný papír, např. šedý, černý, světle modrý či tmavě modrý, a vytvořte si na papíru formátu A2 svou oblohu plnou mraků. Než se pustíte do práce, uvědomte si, jaká barva bude ztvárňovat např. bouřku.

ZVÍŘÁTKA
Z čerstvého sena si vyrobte malá zvířátka. Z malých hromádek sena si vytvořte kuličky a omotejte je tenkým motouzem. Až budete mít několik kuliček, slepte je dohromady lepicí pistolí a vytvořte třeba kuřátko (dvě kuličky), zajíčka, slepičku… S pistolí pracují pouze dospělí, při manipulaci s ní hrozí popálení. Na slepená zvířátka nalepte barevné papíry jako oči, zobáček, hřebínek, uši. K tomu můžete použít tuhé nebo tekuté lepidlo.
Při práci se senem je třeba dávat pozor, zda na něj není někdo alergický. V tom případě zvolíme raději jiný materiál.

POVÍDÁNÍ
Jakou máte náladu, když venku prší? Máte rádi déšť? Už jste někdy poslouchali, jak šumí dopadající kapky? Bojíte se bouřky? Kde se nesmíte při bouřce schovávat? Co vzniká na nerovné zemi po dešti? Už jste se někdy brouzdali kalužemi v holínkách nebo bosí? Už jste chodili v dešti bez pláštěnky a bez deštníku?

DALŠÍ PRANOSTIKY
Jaký čas na svatého Medarda, takový bude čtyřicet dní pořád.
Jaké počasí na Medarda bývá, šest neděl trvání mívá.
Když na Medarda prší, voda břehy vrší.


Zdroj: Ukázka z knihy Pranostiky a hry na celý rok, Maráková Iva, Portál 2006
Pro děti předškolního a mladšího školního věku
Lidové pranostiky patří ke kulturním hodnotám, které v současné době bývají trochu zanedbávány. Kniha s barevnými ilustracemi přibližuje dětem asi sedmdesát těchto moudrých rčení zařazených v průběhu celého roku, stručně je vysvětluje a jejich témata využívá pro hry a tvořivou práci s dětmi. U každého rčení jsou připraveny náměty pro povídání a poznání i několik dalších pranostik ke stejnému datu či období.
Knížku uplatní učitelky v MŠ, vyučující na prvním stupni ZŠ, vychovatelky ve školních družinách, vedoucí různých skupin dětí, rodiče i prarodiče.


Angličtina plná her - Na krokodýla

22. února 2010 v 10:00 Angličtina pro děti
Procvičování angličtiny
neverbální komunikace

Další význam
koncentrace, pohotovost, smysl pro humor

Materiál a příprava
pro každého anglické slovíčko na kartě a šňůrka nebo kolíčky na prádlo

POSTUP
Děti si stoupnou do kruhu, uprostřed je jeden hráč - krokodýl. Každý si připevní kolíčkem na oblečení nebo pověsí na šňůrku na krk kartu se slovíčkem (menší děti mají velké karty).

Krokodýl si vyhlédne nějakou oběť z kruhu. Udělá na ni velmi ošklivou grimasu, rukama předvede otvírání a zavírání tlamy a začne se k ní přibližovat. Jedinou šancí, jak si oběť může zachránit život, je navázat s někým v kruhu zrakový kontakt. Tento vysvoboditel musí říct rychle "heslo" oběti - to je slovíčko, které má ohrožený hráč na své kartě. Jakmile ho vykřikne, zachrání sice oběť, ale krokodýl se okamžitě nasměruje směrem k osvoboditeli. Ten se opět pokusí neverbálně s někým navázat kontakt a čeká od něj rychlé slovní vysvobození.

Všichni stále pozorně sledují poslední oběť a snaží se ji zachránit. Pokud je však krokodýl rychlejší a podaří se mu ji chytit za ramena ještě před jejím slovním vysvobozením, vymění si s ní roli a hra pokračuje.

Při této veselé hře si hráči snadno zapamatují mnoho slovíček z určitého tematického okruhu nebo úplně nových slovíček, která se naučili v určitém článku či lekci.

Zdroj: Ukázka z knihy Angličtina plná her, Hanšpachová Jana, Řandová Zuzana, Portál 2005
Více než 160 pohybových, dramatických a výtvarných her pro procvičování angličtiny
Děti při nich využijí spelování, slovíčka z různých tematických okruhů, základní konverzační obraty a hlavně se naučí angličtině rozumět a používat ji při běžných činnostech. Při pohybu a řešení nejrůznějších úkolů získávají děti jazykové znalosti snadněji a intenzivněji než při "biflování". Právě aktivní radostný přístup k jazyku a využití angličtiny při poznávání všemi smysly i při pohybu považují autorky za nejdůležitější.
Činnosti využijí nejen učitelé a vedoucí kroužků anglického jazyka se skupinou dětí, v knize nechybí ani hry pro rodiče s jedním dítětem.
U každé hry jsou uvedeny informace důležité při přípravě, témata procvičovaná v angličtině i různé varianty a využití aktivity v domácím prostředí.
Význam hry pro zvládání cizího jazyka

22. února 2010 v 9:53 Angličtina pro děti
Děti si potřebují hrát a je motivující, když mohou učení prožívat jako hru plnou dobrodružství, překvapení a legrace. Formou hry se radostně, přirozeně, často i bezděčně, bez jakéhokoli násilí naučí mnoho cizích slovíček a proniknou do zákonitostí základní gramatiky. Jsou jedinci, kteří se učí cizím jazykům snadno a bez problémů.
Pro ty méně nadané se učení může stát brzy postrachem. První setkání s výuko cizího jazyka v předškolním a mladším školním věku bývá často určující pro další motivaci a chuť učit se. Jestliže je malé dítě zavaleno stresující záplavou nových slovíček a trápí se nezvladatelnou složitostí mluvnice, kterou v angličtině navíc výrazně komplikuje odlišnost mluvené a psané podoby jazyka, přestane se na výuku cizího jazyka těšit. Nastává onen známý, neradostný a vleklý boj mezi rodiči a dítětem, posléze mezi učitelem a žákem.
Obavy z učení a nechuť ke spolupráci se v pozdějším věku těžko odstraňují. Pro zdárné učení cizím jazykům je žádoucí, aby se do vyučování od raného dětství zapojovali rodiče. Pokud děti vidí, že rodiče nebo prarodiče společné učení hrou také baví, lehce se nechají tímto nadšením strhnout. Většina rodičů v současné době ovládá základy minimálně jednoho cizího jazyka, ale i bez těchto znalostí mohou řadu uvedených her společně hrát.
Soubor námětů je zvlášť užitečný v situacích, kdy rodiče potřebují s dlouhodobě nemocnými dětmi doplnit a procvičit určitou látku, ale zároveň je nechtějí v době nemoci přetěžovat množstvím učiva. V knize rovněž nalezneme mnoho her i pro předškolní věk, kdy děti ještě neumí číst a psát. Jazykové hry jsou účinné také při práci s dětmi, kterým učení komplikuje lehká mozková dysfunkce nebo jiné vývojové poruchy učení - především dyslexie a dysgrafie. Neklidné děti uvítají dynamické hry s pohybem, dramatizaci, pantomimu a další hry nabízející pohybové vyjádření, které v tradičním způsobu vyučování nebývá žádoucí. Dramatické, smyslové a pohybové hry usnadňují zvládnutí slovní zásoby a základů gramatiky propojením prožitku, pohybu a učení. V raném věku je pohyb ruky a rozvoj řeči řízen hlavně jednou oblastí v dominantní hemisféře mozku. Cizí řeč doprovázená a vyjadřovaná pohybem či dramatizací, propojení nových slovíček s gesty, mimikou, výrazovým tancem nebo pohybem rozvíjí paměť a přitom přináší dětem radost a odreagování. Dramatické, pohybové a pantomimické hry přinášejí zejména kapitoly Oživlá slovíčka a Angličtina pohybem. Pro děti s problémy při čtení a psaní je připraveno mnoho her, které odbourávají stres z těchto činností; nalezneme je převážně v kapitolách Čtení pro radost a Psaní jako hraní.
Radost z komunikace v cizím jazyce posilují hry uvedené v kapitole Mluvím, mluvíš, mluvíme, ale také většina ostatních dramatických a pohybových her. Učení všemi smysly napomáhá propojením zrakové, sluchové a hmatové zkušenosti v učení dětem, které mají problémy si neznámá slovíčka zapamatovat.
V kapitole Zábavné opakování najdou rodiče a učitelé mnoho námětů, jak s dětmi opakovat slovní zásobu a základy anglické mluvnice. Výtvarně zaměřené jedince potěší soubor her Výtvarné hrátky se slovíčky - děti mohou tvořit originálně řešené obrázkové slovníčky, koláže, kaligramy apod. V zaujetí výtvarnou hrou si nenásilně zdokonalují psanou nebo mluvenou podobu angličtiny. Rytmus a hudebnost angličtině vlastní rozvíjejí náměty obsažené v kapitole Rytmické a hudební hry. Pro chvíle společného hraní najdou rodiče v knize velkou nabídku jazykových stolních a karetních her vlastní výroby, náměty křížovek, hlavolamů a kvízů (kapitoly Křížovky, kvízy a hlavolamy a Stolní hry a karty vlastní výroby).
Hry vycházejí z přirozené dětské tvořivosti a zvídavosti, děti při hraní zapojují všechny smysly. Většinu jich lze bez problémů aplikovat při výuce jiného cizího jazyka, tyto jazykové hry mají univerzální platnost a nejsou omezeny pouze na výuku angličtiny. Anglický text může být jednoduše zastoupen textem německým, francouzským apod.
Soubor her je ověřen nejen dlouhodobou pedagogickou praxí autorek, ale i vlastní rodičovskou praxí. Vybrány byly jen vyzkoušené a pozitivně přijaté hry. Herní aktivity nevyžadují hlubokou znalost angličtiny u dospělého (rodiče nebo vychovatele) a nekladou velké nároky na přípravu, prostor a čas. Interaktivní učení rodičů spolu s dětmi se odehrává v přirozeném prostředí domova, kdy je cizí jazyk zařazován do běžných denních činností.
Náměty jsou vhodné pro různý počet dětí, od jednoho či dvou (v rodinném prostředí) až po větší skupinu (zpestření výuky, zábavné odreagování pohybem, pantomima, dramatizace). Uplatníme je nejen při domácím doučování či opakování, ale i jako metodu výuky angličtiny v mateřských a základních školách (zejména na prvním stupni) a při práci s menšími skupinami ve školních družinách a domech dětí, v jazykově zaměřených dětských táborech, ozdravovnách a v dalších zařízeních. U jednotlivých her nalezneme ikony, které doporučují, pro jakou cílovou skupinu je hra vhodná. Řadu her můžeme hrát s jedním či dvěma dětmi v domácím prostředí, pro jiné hry už potřebujeme menší či větší skupinku. Některé hry, které jsou svým charakterem spíše určeny pro větší skupinu, obsahují na konci doporučení, jak jejich průběh využít či upravit pro dva až tři hráče v domácím prostředí. Většina her má velmi jednoduchá pravidla, obvykle nám nezaberou mnoho času složitou přípravou a nejsou ani náročné na materiál.
Nabídneme-li dětem pestrou škálu vtipných pohybových, výtvarných, dramatických, rytmických a smyslových her, začnou se bezděčně učit cizímu jazyku bez jakéhokoli stresu. Angličtina (příp. jiný cizí jazyk) přestane být noční můrou a stane se vyhledávanou zábavou.
Pojďme spolu s dětmi otvírat Komenského známou "bránu jazyků" tím nejúžasnějším klíčem k dětskému poznání - hrou.

Zdroj: Ukázka z knihy Angličtina plná her, Hanšpachová Jana, Řandová Zuzana, Portál 2005
Více než 160 pohybových, dramatických a výtvarných her pro procvičování angličtiny
Děti při nich využijí spelování, slovíčka z různých tematických okruhů, základní konverzační obraty a hlavně se naučí angličtině rozumět a používat ji při běžných činnostech. Při pohybu a řešení nejrůznějších úkolů získávají děti jazykové znalosti snadněji a intenzivněji než při "biflování". Právě aktivní radostný přístup k jazyku a využití angličtiny při poznávání všemi smysly i při pohybu považují autorky za nejdůležitější.
Činnosti využijí nejen učitelé a vedoucí kroužků anglického jazyka se skupinou dětí, v knize nechybí ani hry pro rodiče s jedním dítětem.
U každé hry jsou uvedeny informace důležité při přípravě, témata procvičovaná v angličtině i různé varianty a využití aktivity v domácím prostředí.

Angličtina plná her - Na číšníka

22. února 2010 v 9:51 Angličtina pro děti
Procvičování angličtiny
názvy nápojů a jídel

Další význam
procvičování paměti, orientace v prostoru

Materiál a příprava
názvy nápojů a jídel sepsané na tabuli, příp. obrázkový slovník, tác

POSTUP
Děti si sednou ke stolkům a představují si, že jsou hosty v restauraci. Každý si na lísteček napíše anglicky objednávku nějakého jídla a nápoje. Menším dětem (začátečníkům) pomáháme nebo mohou opisovat slovíčka z tabule či ze slovníku.

Jeden hráč bude představovat číšníka. Když hosté dopíšou objednávky, začnou svými pohledy přivolávat číšníka a dávají mu své objednávky napsané na lístečcích. Číšník si musí zapamatovat, kdo si která jídla objednával. Objednávky pak donese ke kuchaři, kterého může (není nutné) jeden hráč pantomimicky předvádět.

Z kuchyně pak nosí číšník na tácu jednotlivé lístečky zpět k dětem podle toho, jaká jídla a nápoje kdo objednal. Pantomimicky servíruje talíře s jídlem na stůl, nalévá nápoje apod. Pokud se splete a servíruje špatné jídlo nebo nápoj, nesmí mu to v tu chvíli dát žádný z hostů najevo. Po obsloužení celé restaurace se přihlásí nespokojení hosté a reklamují špatné objednávky. Vyhrává číšník, který obsloužil nejvíce hostů bez chyby.

Starší děti (pokročilejší) mohou objednávky číšníkovi říkat ústně. Ten si je musí zapamatovat a správně hosty obsloužit.

• Varianty:

Módní salon - objednáváme části oblečení.
Barvy-laky - objednáváme jednotlivé barvy.
Prodejna nábytku - objednáváme nábytek a zařízení bytu.
Zelinář - objednáváme různé druhy ovoce a zeleniny.

Postup hry je stejný jako při objednávání jídel, ale procvičujeme vždy slovní zásobu z jiného tematického celku.


Zdroj: Ukázka z knihy Angličtina plná her, Hanšpachová Jana, Řandová Zuzana, Portál 2005
Více než 160 pohybových, dramatických a výtvarných her pro procvičování angličtiny
Děti při nich využijí spelování, slovíčka z různých tematických okruhů, základní konverzační obraty a hlavně se naučí angličtině rozumět a používat ji při běžných činnostech. Při pohybu a řešení nejrůznějších úkolů získávají děti jazykové znalosti snadněji a intenzivněji než při "biflování". Právě aktivní radostný přístup k jazyku a využití angličtiny při poznávání všemi smysly i při pohybu považují autorky za nejdůležitější.
Činnosti využijí nejen učitelé a vedoucí kroužků anglického jazyka se skupinou dětí, v knize nechybí ani hry pro rodiče s jedním dítětem.
U každé hry jsou uvedeny informace důležité při přípravě, témata procvičovaná v angličtině i různé varianty a využití aktivity v domácím prostředí.

Angličtina plná her - Na pošťáka - Postman, postman, go around

22. února 2010 v 9:47 Angličtina pro děti
Procvičování angličtiny
slovní zásoba v komunikaci

Další význam
verbální zdatnost, navozování kontaktů, imaginace, komunikace

Materiál a příprava
obrázky probraných slovíček, obálka, brašna pro pošťáka

POSTUP
Děti si sednou do kroužku, jeden bude hrát pošťáka. Pošťák si vezme přes rameno brašnu a dá si do ní obálku s obrázkem. Pak začne obcházet dokola.

Všichni říkají sborově:
Postman, postman, go around, choose
somebody, who you like!
Pošťáku, pošťáku, jdi dokola a vyber si
někoho, kdo se ti líbí!

Jakmile děti dokončí tuto větu, vybere si pošťák někoho, zamíří k němu a prstem mu zmáčkne rameno - jakoby zazvoní u dveří. Vybrané dítě s pošťákem prohodí co nejvíce anglických vět, např.:

Good morning!
Dobré jitro!
Here is a letter for you.
Tady je dopis pro tebe.
Is your mum/dad at home?
Je tvoje maminka/tatínek doma?
It's a nice weather, isn't it?
To je pěkné počasí, že?
This is our dog!
Tohle je náš pes!


Potom si vybrané dítě převezme obálku a podívá se "co je v dopise". Vytáhne obrázek z obálky a správně ho pojmenuje. Starší děti mohou mít v dopise napsaný úkol, případně větu na přeložení do češtiny apod.

V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ
Dítě v roli pošťáka může doma roznášet nejrůznější poštu a vzkazy členům rodiny. Běžné rodinné žádosti a prosby můžeme mít napsané na kartičkách ve společné krabici a podle potřeby je využívat. Například pověříme dítě, aby doneslo staršímu sourozenci vzkaz, např.:

Set the table, please. Prostři stůl, prosím.
Buy some bread. Kup chleba.
Wash up. Umyj nádobí.


Mladší dítě jistě ochotně vyhledá v krabici správný lísteček s anglicky napsanou žádostí a "poštu" doručí do správných rukou. Děti si tak postupně zvykají na cizojazyčnou komunikaci v rodině.

Zdroj: Ukázka z knihy Angličtina plná her, Hanšpachová Jana, Řandová Zuzana, Portál 2005

Více než 160 pohybových, dramatických a výtvarných her pro procvičování angličtiny
Děti při nich využijí spelování, slovíčka z různých tematických okruhů, základní konverzační obraty a hlavně se naučí angličtině rozumět a používat ji při běžných činnostech. Při pohybu a řešení nejrůznějších úkolů získávají děti jazykové znalosti snadněji a intenzivněji než při "biflování". Právě aktivní radostný přístup k jazyku a využití angličtiny při poznávání všemi smysly i při pohybu považují autorky za nejdůležitější.
Činnosti využijí nejen učitelé a vedoucí kroužků anglického jazyka se skupinou dětí, v knize nechybí ani hry pro rodiče s jedním dítětem.
U každé hry jsou uvedeny informace důležité při přípravě, témata procvičovaná v angličtině i různé varianty a využití aktivity v domácím prostředí.


Pohádková angličtina - O třech prasátkách - Dramatizace pohádky Three pigs and a wolf

22. února 2010 v 9:41 Angličtina pro děti
O třech prasátkách
Dramatizace pohádky Three pigs and a wolf.
O třech prasátkách
THREE PIGS, WOLF

First pig: I am the first pig.
Second pig: I am the second pig.
Third pig: I am the third pig.
First pig: This is straw. I am building a house of straw.
Second pig: This is wood. I am building a house of wood.
Third pig: This is brick. I am building a house of brick.
Wolf: I am a big bad wolf and I am hungry. I want to eat the pigs.
(He runs to the fi rst pig's house.)
First pig
: I am afraid of the big bad wolf.
Wolf: I am blowing down the fi rst pig's house.
(He blows to the house, it falls down. The fi rst pig runs to the second pig's house.)
First pig
: I am afraid of the big bad wolf.
Second pig: I am afraid of the big bad wolf.
First and second pigs (together): We are afraid of the big bad wolf.
Wolf: I am blowing down the second pig's house.
(He blows to the house, it falls down. The pigs run to the third pig's house.)
First pig
: I am afraid of the big bad wolf.
Second pig: I am afraid of the big bad wolf.
Third pig: I am afraid of the big bad wolf.
Three pigs (together): We are afraid of the big bad wolf.
Wolf: I am blowing down the third pig's house.
(He blows and blows, but in vain. He decides to get in the house through the chimney.)
Wolf
: I am so hungry. I want to eat up the pigs. I am climbing on the roof and I am jumping down the chimney. Look how clever I am. Hihihi!
(A big bang.)
Three pigs
: The big bad wolf is falling in the fi re!
Wolf: Ooowww! It's too hot. I don't want to eat the pigs anymore, I promise.
(The wolf runs away, the pigs rejoice.)

SLOVNÍČEK
big bang velká rána
in vain marně
blow foukat
jump skočit
blow down sfouknout
promise slíbit
brick cihla
rejoice radovat se
build stavět
roof střecha
clever chytrý
second druhý
climb šplhat
straw sláma
down dolů
third třetí
first první
want chtít
chimney komín
wood dřevo

He runs to the first pig's house. Běží do domečku prvního prasátka.
He blows to the house, it falls down. Fouká do domečku, ten spadne.
The first pig runs to the second pig's house. První prasátko běží do domečku druhého prasátka.
He decides to get in the house through the chimney. Rozhodne se dostat do domečku komínem.

Zdroj:
Ukázka z knihy Pohádková angličtina, Hanšpachová Jana, Řandová Zuzana, Portál 2007

Dramatizace pohádek v angličtině a hry s nimi
od 5 do 10 let
Kniha obsahuje 17 jednoduchých pohádek v angličtině, připravených jako scénáře pro dramatizaci. Za každou pohádkou následuje nabídka nejrůznějších tematických her - dramatických, smyslových, výtvarných, křížovek, rébusů a dalších aktivit.
Pohádky v angličtině nabízejí velkou motivaci k učení tím, že si děti jazyk procvičují jako přípravu na reálné situace. Seznamují se s novými slovíčky ve správných větných vazbách v souvislostech a hravou formou. Angličtinu se učí přímo "v praxi pohádkového příběhu". Děti nemusí přemýšlet nad tím, jak jazyk funguje a jaká jsou jeho gramatická pravidla. Neučí se biflováním, ale prostě "jenom" tím, že hrají divadlo. Gramatická pravidla se v knize procvičují jen v nezbytné míře v praktickém použití vět při komunikaci s pedagogem. Děti se stávají součástí poutavého příběhu, vstupují do něj prožíváním svých rolí.
Scénáře a aktivity jsou zvlášť vhodné pro děti, které s angličtinou začínají (předškolní věk a první stupeň základní školy), ale tvořivým učitelům mohou sloužit také jako ideální doplněk k učivu starších dětí.


Pohádková angličtina - Hry k pohádce O třech prasátkách

22. února 2010 v 9:38 Angličtina pro děti
Hmatová kimovka

Do uzavřené krabice s otvorem dáme svazek slámy (straw), kousek dřeva (wood) a kousek cihly (brick). Děti musí lovit v krabici a po hmatu určovat materiál, z kterého stavěla prasátka domeček. Rukama prozkoumají materiál, jeho druh pojmenují anglicky.

Na vlka a na prasátka

Obměna známé hry na honěnou. Děti běhají v určitém prostoru a vlk se je snaží dohonit. Předem si domluvíme způsoby, které je mohou před vlkem zachránit - dotknou se dřeva (wood), řeknou anglické slovíčko od určitého písmene, zazpívají kousek anglické písničky apod.

Prasečí ocásek

Každé dítě dostane do ruky papír a z něj se pokusí vytrhat co nejdelší proužek papíru. Děti soutěží, kdo v daném čase vytrhá z papíru nejdelší prasečí ocásek. Vzniklý proužek papíru mohou děti dále použít např. k tomu, aby na něj napsaly anglická slovíčka, věty, repliky z pohádky apod.

Kdo poskládá prasátko?

Nejprve s dětmi procvičíme potřebné termíny - směry. Zopakujeme s nimi, jak se řekne napravo, nalevo, nahoře, dole, uprostřed apod. Ke hře budeme potřebovat velký obrázek prasátka rozstříhaný na několik kusů, magnety a magnetickou tabuli. Jedno dítě jde k tabuli a pokusí se poslepu umístit díly prasátka na tabuli. Děti mu pomáhají komentováním, kam má které díly dávat. Při nesprávném umístění částí těla prasátka si děti užijí mnoho legrace.
Na části těla napíšeme jednotlivé názvy: leg, head, tail...
Další variantou je, že na celý obrázek prasátka doplňujeme jenom ocásek. Při této variantě hry se obejdeme bez magnetické tabule. Stačí prasátko nakreslit na velký arch papíru. Dítě má za úkol přilepit prasátku poslepu lepicí páskou ocásek (kousek provázku) na správné místo.
Hru můžeme hrát jako soutěž několika družstev či dvojic nebo jen pro zábavu. V menší skupince dětí nebo doma nám stačí místo magnetické tabule stůl nebo podlaha.
Kromě prasátka můžeme obdobně skládat obraz vlka, k jiným pohádkám vytvoříme rozstříhané plakáty dalších postav.

Třetí je vlk!

Děti si sednou na židle v kruhu. Jedna židle je volná. Ten, kdo má židli vedle sebe po levé ruce volnou, zavolá jako první prasátko jemným, pisklavým hláskem: I am building. (Předvede rukama, jak staví dům z cihel.) Druhý, sedící zleva od volné židle, zavolá jako další prasátko: I am climbing. (Předvede šplhání.) Třetí na řadě je vlk. Ten zavolá drsným hlasem: I am eating you.
A namíří ruce symbolizující hladovou tlamu vlka k někomu, koho si vybere jako svačinu. Ten rychle vyběhne na volnou židli. Začíná další kolo. Ten, kdo je první zleva od volné židle, říká: I am building atd. Hra je výbornou zábavou, skvělým cvičením na postřeh a pozornost, ale také nenápadným procvičováním průběhového času.
Dále procvičujeme věty: I am blowing, I am jumping.

První, druhý, třetí

Procvičujeme číslovky řadové z pohádky. První - first, druhý - second, třetí - third.
Děti si stoupnou do řady nebo do kruhu a představují se: first, second, third. Další pokračují znova stejně: fi rst, second, third… Když se někdo splete, vypadne ze hry. Tím se pořadí hráčů posune, děti musí být stále ve střehu, musí stále sledovat, kolikátý v pořadí je. Varianta: K slovům přidáváme pohyby - první zamává, druhý kýchne, třetí zaťuká na hlavu.

Výtvarné hrátky s prasátky

Děti si nakreslí základní obrys prasátka tužkou. Pak na linku tohoto tvaru postupně píšou perem nebo fi xem neustále slovo pig. Papír si mohou natáčet podle linií prasátka. Nakonec obrys prasátka namalovaný tužkou vymažou. Výsledkem jejich snažení bude prasátko poskládané z anglického slovíčka PIG. Tyto výtvarné hrátky pomáhají dětem s osvojením správného psaní i u anglických slovíček, která mají složitou psanou formu.

Říkanka o prasátku

This little pig went to market,
this little pig stayed at home,
this little pig had roast beef,
this little pig had none.
And this little pig said: "Wee,
wee, wee, wee, wee, wee."
All the way home.

Zdroj:
Ukázka z knihy Pohádková angličtina, Hanšpachová Jana, Řandová Zuzana, Portál 2007

Dramatizace pohádek v angličtině a hry s nimi
od 5 do 10 let
Kniha obsahuje 17 jednoduchých pohádek v angličtině, připravených jako scénáře pro dramatizaci. Za každou pohádkou následuje nabídka nejrůznějších tematických her - dramatických, smyslových, výtvarných, křížovek, rébusů a dalších aktivit.
Pohádky v angličtině nabízejí velkou motivaci k učení tím, že si děti jazyk procvičují jako přípravu na reálné situace. Seznamují se s novými slovíčky ve správných větných vazbách v souvislostech a hravou formou. Angličtinu se učí přímo "v praxi pohádkového příběhu". Děti nemusí přemýšlet nad tím, jak jazyk funguje a jaká jsou jeho gramatická pravidla. Neučí se biflováním, ale prostě "jenom" tím, že hrají divadlo. Gramatická pravidla se v knize procvičují jen v nezbytné míře v praktickém použití vět při komunikaci s pedagogem. Děti se stávají součástí poutavého příběhu, vstupují do něj prožíváním svých rolí.
Scénáře a aktivity jsou zvlášť vhodné pro děti, které s angličtinou začínají (předškolní věk a první stupeň základní školy), ale tvořivým učitelům mohou sloužit také jako ideální doplněk k učivu starších dětí.


Angličtina v říkadlech - Little Robin Sat upon a Tree

22. února 2010 v 9:23 Angličtina pro děti
Little Robin sat upon a tree,
levou ruku s pohybujícími se prsty položíme na rameno, pohybem prstů předvádíme symbol letu ptáčka Robina
Up went pussy cat, and down went he!
od nohou směrem k rameni přiblížíme plíživými pohyby pravou ruku, která předvádí kočku, levou ruku rychle přesuneme dolů
Down came Pussy, and away Robin ran.
polohy rukou opět vyměníme, aby bylo zřejmé, že kočka nemůže Robina chytit
Little Robin jumped upon a wall,
levou ruku s třepotajícími prsty položíme na stůl - symbolizuje zeď
Pussy cat jumped after him, and almost got a fall!
pravá ruka se blíží po noze stolu nahoru, ale spadne na zem
Little Robin chirped and sang, and what did Pussy say? Pussy cat said, "Miaow", and Robin fl ew away.
levá ruka pohybuje prsty směrem od těla: symbol "odlétání"

Zdroj: Ukázka z knihy Angličtina v říkadlech, Jana Hanšpachová, Zdeňka Křížová, Portál 2009

Zařazování pohybových her s říkadly má při výuce cizím jazykům mnoho jedinečných výhod. V době, kdy se malé dítě začíná nejvíce pohybovat, dochází zároveň k největšímu rozvoji řeči. Říkadla a hry s nimi umožňují unikátní a nenásilnou metodou propojit slova a pohyby, navíc obsahují výrazný rytmus, takže si jejich text děti snadno zapamatují. Dítě se učí porozumět prvním smysluplným gestům a pohybům, která provázejí text říkadla, a aktivní metodou se naučí nejen mnoho cizích slovíček a základních frází. Knihu využijí rodiče s dětmi, učitelé MŠ a ZŠ, vedoucí kroužků či táborů s výukou cizích jazyků i speciální pedagogové pracující s dětmi s různými poruchami učení.
PhDr. Jana Hanšpachová je učitelkou na základní škole. Je autorkou úspěšných knih Hry pro maminky s dětmi (Portál, 1997, 2004) a Veselé hry s malými dětmi (Portál, 1999), spoluautorkou knihy Angličtina plná her (Portál, 2005) a Pohádková angličtina (Portál, 2007).
Zdeňka Křížová působí jako lektorka kurzů angličtiny pro učitele, metodička a recenzentka.

Angličtina v říkadlech - Incy Wincy Spider

22. února 2010 v 9:21 Angličtina pro děti
Incy Wincy Spider climbed up the water spout,
ukazováček a palec pravé ruky šplhají po paži levé ruky nahoru
Down came the snow and froze the spider out.
levá ruka předvádí jemným třepotáním prstů sníh, ten dopadne na ukazováček a palec pravé ruky a přikryje ho - sníh
Out came the sun and melted all the snow,
ruce spojíme nad hlavou do kruhu - symbol slunce
So Incy Wincy Spider had another go.
prsty symbolizující pavouka znovu šplhají po paži nahoru
Varianta
Incy Wincy Spider climbed up the water spout,
Down came the rain,
(místo "the snow")
And washed poor Incy out.
(místo "froze"), předvedeme, jak voda vyplaví pavoučka
Out came the sun and dried all the rain,
(místo: out came the sun and melted all the snow)
So Incy Wincy Spider had to try again.
předvedeme, jak slunce pavoučka osuší


Zdroj: Ukázka z knihy Angličtina v říkadlech, Jana Hanšpachová, Zdeňka Křížová, Portál 2009

Zařazování pohybových her s říkadly má při výuce cizím jazykům mnoho jedinečných výhod. V době, kdy se malé dítě začíná nejvíce pohybovat, dochází zároveň k největšímu rozvoji řeči. Říkadla a hry s nimi umožňují unikátní a nenásilnou metodou propojit slova a pohyby, navíc obsahují výrazný rytmus, takže si jejich text děti snadno zapamatují. Dítě se učí porozumět prvním smysluplným gestům a pohybům, která provázejí text říkadla, a aktivní metodou se naučí nejen mnoho cizích slovíček a základních frází. Knihu využijí rodiče s dětmi, učitelé MŠ a ZŠ, vedoucí kroužků či táborů s výukou cizích jazyků i speciální pedagogové pracující s dětmi s různými poruchami učení.
PhDr. Jana Hanšpachová je učitelkou na základní škole. Je autorkou úspěšných knih Hry pro maminky s dětmi (Portál, 1997, 2004) a Veselé hry s malými dětmi (Portál, 1999), spoluautorkou knihy Angličtina plná her (Portál, 2005) a Pohádková angličtina (Portál, 2007).
Zdeňka Křížová působí jako lektorka kurzů angličtiny pro učitele, metodička a recenzentka.


Hraní si s texty

22. února 2010 v 9:13 Hry s dětmi
Vytvářejte krátké smysluplné texty, kde všechna slova budou začínat stejným písmenem: (pro inspiraci uvádíme následující ukázku)
Příběh potrhlého psa
Pajdy Pěkné podzimní poledne, ptáci pějí písničky, prostě příroda plesá. Paní Ptáčková potřebuje pořádného psa. Pojednou potkává pana Pytlíka, postaršího pošťáka. Páni, pan Pytlík přece prodává psa. Prodáte Pajdu, pane Pytlíku?
Prodám, paní Ptáčková, prodám. Přineste padesátikorunu, potřebuji peníze.
Platí.
Pak paní Ptáčková přinesla panu Pytlíkovi potřebné peníze. Pan Pytlík předal paní Ptáčkové psa Pajdu. Pes Pajda podával paní Ptáčkové packu, panáčkoval, přinášel proutky.
Pořádný pes, pomyslela paní Ptáčková. Poděkovala panu Pytlíkovi. Přivedla psa před průchod paneláku.
Pes pocítil problém. Pomóc, panelák, pomyslel pes Pajda. Počal pobouřeně protestovat. Pomalu přehryzal provázek. Pak prchal pryč. Ponechal překvapenou paní Ptáčkovou před průjezdem paneláku. Potom proběhl podél potoka, pak přes prašnou pěšinu, páchnoucí příkop, přeskočil pár pohozených plechovek, potrhaný pytel písku, purpurovou pivoňku, přejetého plaza, pořád proti pěnícímu proudu potoka. Později přibrzdil přímo před překvapeným panem Pytlíkem.
Pajdo, potvoro psí, potřebuješ přetáhnout páskem, povídá pan Pytlík.
Přesto pak pohladil potem páchnoucího, prachem poprášeného psa. Příště Pajdu pořádně přivážu provázkem, prohlásil pan Pytlík.
Potom později přinesl padesátikorunu paní Ptáčkové. Promiňte, paní Ptáčková, pronesl přiškrceně pan Pytlík, pes potřebuje převychovat!

(oceněná práce z literární soutěže Náš svět)


Zdroj: Ukázka z knihy Jazykové hry a hříčky, PaedDr. Eva Schneiderová, Portál 2010
Praktická knížka přináší mnoho zábavných a inspirativních úkolů a jazykových her a hříček k procvičování slovní zásoby a zacházení s českým jazykem. Přesvědčíte se, že není obtížné sestavit slovní pyramidu, roháček nebo vlastní křížovku podle zadání a krátký příběh či SMS zprávu ze slov začínajících stejným písmenem. Opravíte popletená rčení a přirovnání, doplníte přísloví, zasmějete se nad veselými přesmyčkami a užasnete, kolik dalších slov se skrývá třeba v pojmu "struhadlo" - objevíte je všechna? Odhalíte netušené možnosti mateřštiny a zjistíte, že se s ní dají dělat pěkné vylomeniny. Vybrané úkoly zpestří hodiny češtiny i jiných předmětů, inspirovat se mohou také vedoucí volnočasových aktivit.
PaedDr. Eva Schneiderová pracovala na katedře českého jazyka Pedagogické fakulty UK a vyučovala češtinu na víceletém gymnáziu. Už několik let organizuje z pověření MŠMT Olympiádu v českém jazyce a literární soutěže pro děti a mládež, podílí se na tvorbě úkolů. Působí jako lektorka kurzů pro učitele češtiny.Jazykové hry a hříčky

22. února 2010 v 9:10 Hry s dětmi
Vymyslete, co mohou znamenat daná slova (snažte se, aby definice byly stručné a vtipné), zkuste vymýšlet další možnosti, např. pralinka - velmi stará čára (pra/linka), popř. jeskynní telefon; paruka - nepravá horní končetina.
Pražák ............................................................................................................
kakabus ..........................................................................................................
glóbus ............................................................................................................
rokfór .............................................................................................................
hejkadlo .........................................................................................................
Havana ...........................................................................................................
automat .........................................................................................................
katapult ..........................................................................................................
parabola .........................................................................................................
hadr ...............................................................................................................
chalupa ..........................................................................................................
sobota ............................................................................................................
reklama ..........................................................................................................
objednáno ......................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................


Zdroj: Ukázka z knihy Jazykové hry a hříčky, PaedDr. Eva Schneiderová, Portál 2010
Praktická knížka přináší mnoho zábavných a inspirativních úkolů a jazykových her a hříček k procvičování slovní zásoby a zacházení s českým jazykem. Přesvědčíte se, že není obtížné sestavit slovní pyramidu, roháček nebo vlastní křížovku podle zadání a krátký příběh či SMS zprávu ze slov začínajících stejným písmenem. Opravíte popletená rčení a přirovnání, doplníte přísloví, zasmějete se nad veselými přesmyčkami a užasnete, kolik dalších slov se skrývá třeba v pojmu "struhadlo" - objevíte je všechna? Odhalíte netušené možnosti mateřštiny a zjistíte, že se s ní dají dělat pěkné vylomeniny. Vybrané úkoly zpestří hodiny češtiny i jiných předmětů, inspirovat se mohou také vedoucí volnočasových aktivit.
PaedDr. Eva Schneiderová pracovala na katedře českého jazyka Pedagogické fakulty UK a vyučovala češtinu na víceletém gymnáziu. Už několik let organizuje z pověření MŠMT Olympiádu v českém jazyce a literární soutěže pro děti a mládež, podílí se na tvorbě úkolů. Působí jako lektorka kurzů pro učitele češtiny.

CSfilm - CSMini - Televizní program na únor 2010 týden od 22.02.-28.02.2010

17. února 2010 v 13:59 TV pro děti
Program na Pondělí, 22.únor
6.30 -- Pohádky pod sněhem I.
7.00 -- O Petrovi I.
7.30 -- O zlaté myšce
8.00 -- Příhody rošťáka Antona II.
8.30 -- Tři kumpáni
9.00 -- Baby English 35.
9.15 -- Školička pro nejmenší 36.
9.45 -- Baby English 36.
10.00 -- Najkrajšia loď
11.00 -- Čtyřlístek II.
11.30 -- Doktorská pohádka

Program na Úterý, 23.únor
6.30 -- Mrňous a čarodejnice
7.00 -- Krakonošovy pohádky II.
7.30 -- Kocour Mikeš V.
8.00 -- Pohádky pro nejmenší III.
8.30 -- O Petrovi III.
9.00 -- Baby English 36.
9.15 -- Školička pro nejmenší 37.
9.45 -- Baby English 37.
10.00 -- Zajac a lenivý horár II.
10.30 -- Pojďte pane III.
11.00 -- Broučci I
11.30 -- Bambuľkine dobrodružstvá V.

Program na Středu, 24.únor
6.30 -- Pohádky pod sněhem II.
7.00 -- Sametka
7.30 -- Brnko a Lenka I.
8.00 -- Mach a Šebestová III.
8.30 -- Ferda mravenec
9.00 -- Baby English 37.
9.15 -- Školička pro nejmenší 38.
9.45 -- Baby English 38.
10.00 -- Jak ševci zvedli vojnu
11.00 -- Pražské pověsti III.
11.30 -- O Petrovi VI.

Program na Čtvrtek, 25.únor
6.30 -- O Petrovi II.
7.00 -- Kamarád kapříků
7.30 -- Krakonoš a fousatá Dontovka
8.00 -- Nikto nie je doma II.
8.30 -- České pohádky III.
9.00 -- Baby English 38.
9.15 -- Školička pro nejmenší 39.
9.45 -- Baby English 39.
10.00 -- O pejskovi a kočičce I.
10.30 -- Klokan Hopík V.
11.00 -- Kocour Vavřinec I.
11.30 -- Vták Gogo II.

Program na Pátek, 26.únor
6.30 -- Moderní pohádky III.
7.00 -- Tisíc a jedna noc II.
7.30 -- Kočičí pohádky II.
8.00 -- Pohádky o zvířátkách V.
8.30 -- Vodnická a psí pohádka
9.00 -- Baby English 39.
9.15 -- Školička pro nejmenší 40.
9.45 -- Baby English 40.
10.00 -- O Petrovi IV.
10.30 -- Pohádky o hračkách II.
11.00 -- Pohádky H.Týrlové IV.
11.30 -- Loupežnická pohádka

Program na Sobotu, 27.únor
6.30 -- Paraplíčko
7.00 -- Tisíc a jedna noc VII.
7.30 -- Pojďte pane V.
8.00 -- O lovci Horácovi I.
8.30 -- Hádanky a kaštánky
9.00 -- Pohádky J.Wericha
9.30 -- Pohádky III.
10.00 -- Pohádka o staré tramvaji
11.30 -- Bambuľkine dobrodružstvá VI.

Program na Neděli, 28.únor
6.30 -- Makový mužíček I.
7.00 -- Pojďte pane VI.
7.30 -- V čertích službách
8.00 -- Nikto nie je doma III.
8.30 -- Pohádky IV.
9.00 -- Skopičinky a malůvky III.
9.30 -- Já Baryk IV.
10.00 -- Jak se Franta naučil bát
11.00 -- O medvědu Ondřejovi
11.30 -- Klaun Merlin a já


CSfilm - CSMini - Televizní program na únor 2010 týden od 15.2.-21.2.2010

17. února 2010 v 13:50 TV pro děti
Program na Pondělí, 15.únor
6.30 -- Půlnoční příhoda
7.00 -- Mach a Šebestová IV.
7.30 -- Pohádka, pohádka
8.00 -- Kočičí pohádky I.
8.30 -- Klokan Hopík III.
9.00 -- Baby English 30.
9.15 -- Školička pro nejmenší 31.
9.45 -- Baby English 31.
10.00 -- Velká sýrová loupež
11.00 -- Zahrada I.
11.30 -- Požár v Kocourkově

Program na Úterý, 16.únor
6.30 -- Kocour Mikeš III.
7.00 -- Krakonošovy pohádky I.
7.30 -- Pohádky o zvířátkách III.
8.00 -- Pojďte pane IV.
8.30 -- Pohádky pro nejmenší I.
9.00 -- Baby English 31.
9.15 -- Školička pro nejmenší 32.
9.45 -- Baby English 32.
10.00 -- Pohádky o princeznách I.
10.30 -- Klokan Hopík IV.
11.00 -- Pohádky I.
11.30 -- Zahrada III.


Program na Středu, 17.únor
6.30 -- Pohádky ze školy II.
7.00 -- Tisíc a jedna noc III.
7.30 -- Pohádky o zvířátkách VI.
8.00 -- O Petrovi V.
8.30 -- Čtyřlístek I.
9.00 -- Baby English 32.
9.15 -- Školička pro nejmenší 33.
9.45 -- Baby English 33.
10.00 -- České pohádky I.
11.00 -- Makový mužíček II.
11.30 -- Leo na honu

Program na Čtvrtek, 18.únor
6.30 -- A byla zima
7.00 -- Zajac a lenivý horár I.
7.30 -- Pohádky o zvířátkách II.
8.00 -- Kocour Mikeš IV.
8.30 -- Pohádky o hračkách I.
9.00 -- Baby English 33.
9.15 -- Školička pro nejmenší 34.
9.45 -- Baby English 34.
10.00 -- O pejsovi a kočičce II.
10.30 -- Hrnečku vař!
11.00 -- Putovanie kukučky Kukulienky
11.30 -- Tři dýňová semínka

Program na Pátek, 19.únor
6.30 -- Učíme se pohádkou I.
7.00 -- České pohádky II.
7.30 -- Pohádky H.Týrlové I.
8.00 -- Skopičinky a malůvky II.
8.30 -- O poctivém Matějovi
9.00 -- Baby English 34.
9.15 -- Školička pro nejmenší 35.
9.45 -- Baby English 35.
10.00 -- Nikto nie je doma I.
10.30 -- Moderní pohádky I.
11.00 -- Pohádky V.
11.30 -- Makový mužíček IV.

Program na Sobotu, 20.únor
6.30 -- Andersenovy pohádky
7.00 -- Kocour Vavřinec III.
7.30 -- Pohádky pro nejmenší VI.
8.00 -- Broučci III.
8.30 -- Brundibáři II.
9.00 -- Tisíc a jedna noc VI.
9.30 -- Kocourek Modroočko I.
10.00 -- Pohádka svatojánské noci
11.30 -- Bambuľkine dobrodružstvá III.

Program na Neděli, 21.únor
6.30 -- Sobecký obr
7.00 -- Vták Gogo I.
7.30 -- Pohádky VI.
8.00 -- Broučci V.
8.30 -- Já Baryk III.
9.00 -- Příhody rošťáka Antona I.
9.30 -- Pohádky H.Týrlové III.
10.00 -- Princezna se zlatou hvězdou
11.00 -- Krakonoš a sklínkař Matěj
11.30 -- Bambuľkine dobrodružstvá IV.


Hračky pro malé hospodyňky - Dřevěná kuchyňka Cindy

9. února 2010 v 16:43 Pro holčičky
Kuchyň - Kuchyňka Cindy
Podrobné informace
Dřevěná kuchyňka s příslušenstvím pro malé hospodyňky.
Rozměr: 54x35x80cm

Kuchyňka je kromě zajímavého designu úžasná tím, že obsahuje bohaté příslušenství a to jak na vaření, tak i potraviny. Obsahuje i krájení, kde potraviny jsou vrstveny pomocí suchých zipů.
Český výrobek. Splňuje všechny normy EU.

Výrobce: Olymptoy